Chcem študovať

Program Executive MBA

Program Executive MBA

Program Executive MBA (Master of Business Administration) je založený na pravidelnom stretávaní sa s vrcholovými manažérmi významných firiem, s ktorými budete riešiť reálne problémy z vášho manažérskeho života. Vymeňte si cenné skúsenosti a diskutujte o témach, ktoré vás zaujímajú. Executive MBA vám prinesie nové kontakty, praktické skúsenosti tútorov i ďalších študentov a zefektívni vašu každodennú manažérsku prácu.

ZÍSKAJTE TITUL MBA

za cenu

 

996 EUR / štvrťročne

Vyplniť prihlášku
 
* Uvedená cena je bez DPH.

ŠPECIFIKÁCIA PROGRAMU EXECUTIVE MBA:

Dĺžka štúdia: 2 roky Zahájenie programu: 1x ročne
Jazyk programu: čeština (študenti zo SR môžu písať práce a komunikovať v slovenčine) Odporúčame pre: absolventov VŠ alebo absolventov SŠ s manažérskou praxou
Forma štúdia: blended learning Získaný titul: MBA


ŠTRUKTÚRA PROGRAMU EXECUTIVE MBA

Manažérsky program Executive MBA se skladá z celkom 5 modulov.

5 modulov:

I. Management

Modul Management je zameraný na hlavné oblasti riadenia, v ktorých si účastníci prehlbujú svoje manažérske vedomosti a zručnosti najmä prostredníctvom prenosu skúseností, praktických tréningov a rolových hier. Tento modul v sebe zahŕňa napr. strategický manažment, krízový manažment a pod.

Garant modulu Management: Michal Henych, MBA

II. Projektový management

Modul Projektový manažment je zameraný na oblasti, ktoré zahŕňajú problematiku projektového a procesného riadenia a projektového financovania. Modul je pripravený na prakticky koncipovanom obsahu podporujúcom bezprostredný prenos získaných znalostí a zručností do praxe.

Garant modulu Projektový management: Ing. Jan Duba

III. Human Resources

Cieľom modulu so zameraním na Human Resources je rozšíriť odborné znalosti a zručnosti študentov v oblasti riadenia ľudských zdrojov. Hlavnou náplňou tohto modulu sú metódy a postupy týkajúce sa strategického plánovania a rozvoja ľudských zdrojov, získavania a výberu pracovníkov, motivácie a hodnotenia zamestnancov, personálneho auditu a ďalších personálnych činností. Ďalej sa modul zameriava na problematiku firemnej kultúry, manažérskej psychológie atď.

Garant modulu Human Resources: PhDr. Markéta Hinková, MBA

IV. Marketingová komunikácia

Cieľom tohto modulu je poskytnúť študentom odbornú (teoretickú i praktickú) prípravu v oblasti marketingu a komunikácie. Hlavnou náplňou tohto modulu je zvládnutie zásad správnej externej aj internej komunikácie. Študenti si prehĺbia svoje vedomosti a zručnosti najmä v oblasti krízovej komunikácie, sponzoringu a eventov, public relations atď. Ďalej sa zoznámia s princípmi, špecifikami a nástrojmi globálneho marketingu a s nástrojmi marketingovej komunikácie.

Garant modulu Marketing a komunikace: Petr Ungerman

V. Financie

Modul Financie zoznamuje študentov so základmi finančného riadenia podniku, s nástrojmi finančného manažmentu, s problematikou finančných trhov a ich významom pre fungovanie ekonomiky, ich segmentáciou a nástrojmi, so základnými princípmi rozhodovania investora a so základnými metódami oceňovania vybraných finančných inštrumentov. Ďalej sa zaoberá finančným plánovaním a rozpočtovaním a previazanosťou strategických cieľov. Súčasťou modulu je aj problematika risk managementu.

Garant modulu Financie: Ing. Jan Vlk

Mám záujem o štúdium MBA

Získajte prestížny titul MBA za cenu 9 075 EUR*
  • Diplom vydaný americkou univerzitou
  • Študijný pobyt na Hawaii
  • Výuka v českom jazyku (študenti zo SR môžu písať práce a komunikovať v slovenčine)
  • Vysoká kvalita tútorov s manažérskou praxou

* Uvedená cena je bez DPH. Konečná cena je 10 980 EUR.

Máte otázky ohľadom štúdia MBA?

* povinné položky

Časté otázky