Chcem študovať

Program Interactive Online MBA

Program Interactive Online MBA

Program MBA (Master of Business Administration) môžete na LIGS University študovať modernou formou interactive online. Vďaka tomu je štúdium MBA časovo flexibilné a začať môžete kedykoľvek v priebehu roka a odkiaľkoľvek na svete. Štúdium MBA si môžete zvoliť v slovenčine, angličtine, češtine a ruštine. Sami si tiež vyberáte špecializáciu svojho MBA aj jednotlivé predmety, ktoré chcete študovať. Záleží len na vás a vašich preferenciách.

ZÍSKAJTE TITUL MBA

za cenu

 

442 EUR / štvrťročne

Vyplniť prihlášku
 

* Uvedená cena zodpovedá ekvivalentu ceny bez DPH pri rozložení splátok do 2 rokov.

ŠPECIFIKÁCIA PROGRAMU INTERACTIVE ONLINE MBA

Dĺžka programu: štandardne 1 - 2 roky Zahájenie programu: kedykoľvek v priebehu roka
Jazyk programu: slovenský, český alebo anglický jazyk alebo kombinácia týchto jazykov Odporúčame pre: absolventov vysokých škôl alebo stredných škôl s manažérskou praxou
Forma programu: interactive online Získaný titul: MBA

 
ŠTRUKTÚRA PROGRAMU INTERACTIVE ONLINE MBA

Manažérsky program Interactive Online MBA sa skladá celkom z 12 predmetov. Študent absolvuje 6 predmetov základného modulu (predmety sú zhodné pre všetkých študentov), 2 predmety zvolenej špecializácie (podľa výberu) a 4 predmety z voliteľného modulu (podľa výberu).

6 predmetov základného modulu:

Manažment

Management je jedným z významných faktorov ovplyvňujúcich prosperitu každej organizácie. Predmet zoznamuje s pojmami a postupmi managementu v kontexte rozhodovania ekonomických subjektov. Zahŕňa aspekty predmetových oblastí managementu z ich procesného hľadiska. Cieľom predmetu je osvojenie si umenia riadiť. Pozornosť je venovaná predovšetkým nachádzniu a tvorbe manažérskych zručností s prihliadnutím k individuálnym osobnostným rozdielom každého účastníka. Ďalšia časť je zameraná na riadenie organizácie na všetkých jej úrovniach. Predmet sa zameriava na vybrané manažérske zručnosti z oblasti vedenia ľudí a pracovných skupín, ktoré sú v súčasnosti veľmi aktuálne.

Video-predstavenie predmetu Manažment 
Tútor predmetu manažment: Jiří Štegl, MBA
Sylabus predmetu Manažment

Financie

V rámci predmetu Financie sa účastníci zoznámia so základmi finančného riadenia podniku, s nástrojmi finančného riadenia, s meraním a riadením výkonnosti podniku, sa základom plánovania a rozpočtovania a previazanosťou strategických cieľov v plánovacích dokumentoch vrátane dekompozície strategických cieľov do jednotlivých plánovacích dokumentov a motivačných kritérií. Zoznámia sa s problematikou finančných trhov, s ich významom pre fungovanie ekonomiky, ich segmentáciou a nástrojmi, so základnými princípmi rozhodovania investora a so základnými metódami oceňovania vybraných finančných inštrumentov. Neoddeliteľnou súčasťou je aj riadenie pracovného kapitálu.

Tútor predmetu Financie: Ing. Kateřina Kalinová, CFA
Sylabus predmetu Financie

Human Resources

Personálna práca v zmysle riadenia ľudských zdrojov je jedným z hlavných procesov v rámci praxe úspešného manažéra. Ľudský kapitál je jedným z najdôležitejších zložiek základu podnikania v ktorom sa odráža kvalita s akou je o tento zdroj postarané. V rámci predmetu budeme klásť dôraz na jednotlivé procesy v oblasti riadenia ľudských zdrojov. Ide tak o rozbor problematiky procesu výberu zamestnancov, adaptačného procesu, systému odmeňovania vo väzbe na podávaný výkon zamestnanca a možnosti organizácie, systému hodnotenia zamestnancov, výcvik, vzdelávanie a kariérny rozvoj zamestnancov, firemnú kultúru a etiku organizácie, personálny audit, personálne plánovanie a personálny outsourcing. Absolvent získa základné teoretické a praktické poznatky z týchto jednotlivých personálnych procesov, ktoré mu umožnia ich aplikáciu do vlastnej personálnej a riadiacej praxe.

Tútor predmetu Human Resources: Radka Nowicki
Sylabus predmetu Human Resources

Komunikácia

Predmet je založený na kompilácii poznatkov z odborov, ktorých spoločnou témou je efektívna komunikácia s verejnosťou v najširšom slova zmysle. Dôraz je kladený predovšetkým na rozvoj osobnostných predpokladov budúceho i súčasného manažéra. Cieľom je zvládnuť zásady správnej komunikácie externej aj internej. V segmente externej komunikácie je dôraz kladený na pochopenie a zvládnutie zásad vyrovnaného vzťahu s novinármi, a tým aj dosiahnutie požadovaného mediálneho obrazu, resp. vnímanie verejnosťou.

Video-predstavenie predmetu Komunikácia 
Tútor predmetu Komunikácia: Mgr. Markéta Dvořáčková, MBA
Sylabus ppredmetu Komunikácia

Marketing

Marketing je dôležitou disciplínou rozhodujúcou o úspechu či neúspechu spoločnosti na trhu. Jednotlivé kapitoly tohto rozsiahleho predmetu, tak ako je vyučovaný na LIGS University, sa sústreďujú nielen na nevyhnutnú sumu teoretických vedomostí, silný dôraz je kladený aj na schopnosť praktického prevedenia marketingových aktivít. Cieľom, okrem iného je, aby sa absolventi predmetu boli schopní pohybovať a prakticky uplatniť ako v domácom, tak aj v cudzom prostredí iných kultúr.

Tútor predmetu Marketing: Ing. Zdeněk Bednarčík, PhD., MBA
Sylabus predmetu Marketing

Manažérska etiketa a etika

Cieľom predmetu Manažérska etiketa a etika je zoznámiť účastníkov s problematikou podnikateľskej etiky, jej vývojom, jej jednotlivými aspektmi a faktormi, ktoré ju ovplyvňujú, so súdobými prístupmi a problémami; a rozvíjať etickú citlivosť účastníkov pri rozhodovacích procesoch pomocou aplikácie etických kritérií podnikania na konkrétnych prípadových štúdiách.

Tútor predmetu Manažérska etiketa a etika: Roman Lindauer, Dipl. Mgmt.
Sylabus predmetu Manažérska etiketa

Špecializácie:

Strategický manažment

Strategický manažment

Strategický manažment je permanentný proces, pri ktorom sa neustále opakujú a prelínajú fázy strategickej analýzy, strategického plánovania, implementácie strategických zámerov a strategickej kontroly. Cieľom predmetu je, aby účastníci získali prehľad o problematike strategického riadenia organizácií, pochopili základné princípy plánovania a riadenia, osvojili si postupy a nástroje, ktoré sa pri strategickom plánovaní a riadení využívajú. Účastníci sa zoznámia s metódami, ako formulovať východiská, vykonávať situačné analýzy s využitím analytických metód, ako definovať ciele a následne stratégiu realizovať a kontrolovať.

Video-predstavenie predmetu Strategický manažment 
Tútor predmetu Strategický manažment: Jiří Štegl, MBA
Sylabus predmetu Strategický manažment

Krízový manažment

Cieľom predmetu je zoznámiť účastníkov, aká je činnosť a miesto krízového managementu pri riadení organizácie. Aké sú kladené požiadavky na krízového manažéra, profil a štýl práce krízového manažéra, manažérske systémy riadenia. Analýza rizík a ich vplyv na vznik mimoriadnych a krízových situácií. Organizácia preventívnych opatrení na odvrátenie krízovej situácie. Zásady krízovej komunikácie, špecifiká manažérskeho rozhodovania, etický kódex krízového manažéra, riadenie ľudských zdrojov v čase krízy.

Video-predstavenie predmetu Krízový manažment 
Tútor predmetu Krízový manažment: Jiří Štegl, MBA
Sylabus predmetu Krízový manažment

Účtovníctvo

Finančný reporting a analýzy

Cieľom predmetu Finančné reporting a analýzy je zoznámiť účastníkov so základnými princípmi tvorby a využívania finančného reportingu pre riadenie firmy, osvojiť si znalosť základných dokumentov finančného riadenia a porozumieť základným nástrojom moderného finančného plánovania a finančnej analýzy.

Tútor predmetu Finančný reporting a analýzy: Ing. Libuše Krátká
Sylabus predmetu Finančný reporting a analýzy

Manažérske účtovníctvo

Úloha podnikového účtovníctva sa stále vyvíja, a to predovšetkým pre zabezpečenie potrieb managementu a riadenia podniku. Aby účtovníctvo mohlo byť efektívne využívané ako zdroj informácií pre riadenie a manažérske rozhodovanie, je potrebné, aby manažéri rozumeli základným princípom a metódam účtovníctva, charakteristike jednotlivých zložiek aktív a pasív, nákladov a výnosov, postupom, ako účtovné dáta vznikajú a ako je možné ich využiť pre kontrolu, riadenie a prezentáciu podniku. Cieľom predmetu je zoznámiť účastníkov s teoretickými základmi i praktickým využitím metód manažérskeho účtovníctva vrátane jeho vzťahu k účtovníctvu finančnému a daňovému a k oblasti controllingu.

Tútor predmetu Manažérske účtovníctvo: Ing. Libuše Krátká
Sylabus predmetu Manažérske účtovníctvo

Projektový manažment

Projektový manažment

Cieľom projektového manažmentu je zabezpečiť prípravu, realizáciu a priebežnú kontrolu úspešného projektu, ktorým sa rozumie taký sled činností, s ktorými v plánovanom čase a s plánovanými nákladmi budú dosiahnuté ciele projektu. Projektové riadenie dôsledne využíva systémový prístup k riešeniu problémov, kedy sa veci a javy zvažujú vo vzájomných súvislostiach. Cieľom a obsahom predmetu je zoznámiť sa so základnými finančnými a ekonomickými aspektami projektového riadenia. Kľúčovým faktorom je ekonomická efektívnosť projektu, ktorú je možné merať špecifickými metódami.

Sylabus predmetu Projektový manažment

Procesný manažment

Procesný prístup k riadeniu je súbor nástrojov a metód, ktorých spoločnou myšlienkou je podpora schopnosti firmy udržať alebo zvyšovať svoju výkonnosť. Medzi primárne benefity Procesného riadenia patrí zvyšovanie výkonnosti procesov prevažne zamerané na kvalitu, náklady a čas. Medzi sekundárne benefity patrí objasnenie zodpovedností, hraníc medzi procesmi a organizačnými jednotkami, jasné zdieľanie informácií a efektívne využívanie zdrojov. Cieľom predmetu je podať účastníkom ucelené informácie z tejto oblasti formou praktických príkladov a ukážok. Účastníci sa naučia procesy modelovať, sledovať a merať ich výkonnosť, analyzovať a následne optimalizovať.

Video predstavenie predmetu Procesný manažment 
Tútor predmetu Procesný manažment: Ing. Tomáš Jindra
Sylabus predmetu Procesný manažment

Manažment l'udských zdrojov

Plánovánie a rozvoj ľudských zdrojov

Cieľom predmetu je zoznámiť účastníkov s úlohami plánovania ľudských zdrojov. Naučia sa poznať proces plánovania ľudských zdrojov, ciele a stratégiu zabezpečovania ľudských zdrojov. Ďalej sa naučia zostavovať odhady budúcej potreby ľudských zdrojov a naučia sa rozoznávať tvrdé a mäkké plánovanie ľudských zdrojov. Cieľom je preniknúť do stratégie rozvoja ľudských zdrojov, zostavovanie plánu rozvoja ľudských zdrojov. Účastníci sa naučia identifikovať potreby vzdelávania pracovníkov a na ich základe využívať najnovšie prístupy k rozvoju ľudských zdrojov.

Tútor predmetu Plánovanie a rozvoj ľudských zdrojov: Bc. Ilona Bartovská
Sylabus predmetu Plánovánie a rozvoj ľudských zdrojov

Získavanie a výber pracovníkov

Cieľom predmetu je naučiť účastníkov poznať proces získavania a výberu nových pracovníkov v nadväznosti na plán ľudských zdrojov, systém oslovenia nových uchádzačov, metódy výberu pracovníkov. Súčasťou predmetu je vysvetlenie správneho plánovania prijímacích pohovorov a postup pri pohovore. Ďalej sa účastníci naučia typy prijímacích pohovorov a ich správne vedenie v praxi, využitie assessment centier pre výber nových pracovníkov, psychologických testov a ďalších metód výberu nových pracovníkov. Ďalšou súčasťou je vysvetliť význam personálnych agentúr pri výbere nových pracovníkov, ich výhody a nevýhody.

Tútor predmetu Získavanie a výber pracovníkov: Ing. Vojtěch Brant
Sylabus predmetu Získávanie a výber pracovníkov

Medzinárodný marketing 

Globálny marketing

Cieľom predmetu je zoznámiť účastníkov so základnými princípmi, špecifikami a nástrojmi globálneho marketingu. Účastníci sa zoznámia s faktormi, ktoré ovplyvňujú rozhodovanie o voľbe vstupu na medzinárodné trhy, aké existujú formy vstupu na zahraničné trhy, aké sú vývozné a dovozné aktivity, formy vstupov nenáročné na kapitálové investície (licencie, franchising), kapitálové vstupy na zahraničné trhy a ďalšie . Tiež získajú informácie o výbere cieľových trhov, positioningu v medzinárodnom prostredí, zoznámia sa s ich špecifikami.

Video-predstavenie predmetu Globálny marketing 
Tútor predmetu Globálny marketing: Mgr. Evžen Staněk
Sylabus predmetu Globálny marketing

Marketingová komunikácia

Cieľom tohto predmetu je poskytnúť účastníkom ucelený prehľad jednotlivých nástrojov marketingovej komunikácie, zameria sa na ich funkcie, a potom najmä na ich praktické využitie. Účastníci sa zoznámia s cieľmi marketingovej komunikácie, postavením komunikácie v marketingovej stratégii firmy, s tvorbou komunikačného mixu a ich metodikou. Ďalej sa zoznámia s jednotlivými druhmi marketingovej komunikácie ako je reklama, podpora predaja, PR, sponzoring, osobný predaj a ďalšie. Cieľom je priblížiť hlavné smery vývoja marketingovej komunikácie.

Video-predstavenie predmetu Marketingová komunikácia 
Tútor predmetu Marketingová komunikácia: Ing. Kamila Tišlerová, Ph.D.
Sylabus predmetu Marketingová komunikácia

E-Business 

E-Commerce

Cieľom predmetu E-Commerce je zoznámiť účastníkov s problematikou marketingovej stratégie a obchodu prostredníctvom internetu, vývojom internetového prostredia, jeho špecifickými aspektmi a faktormi, ktoré ovplyvňujú celkový rozvoj a podporu podnikania súčasných podnikateľských subjektov na tuzemskom trhu.

Video-predstavenie predmetu E-commerce  
Tútor predmetu E-commerce: Mgr. Milan Rataj, MBA
Sylabus predmetu E-commerce

Internetová komunikácia

Cieľom predmetu Internetová komunikácia je zoznámiť účastníkov s problematikou marketingovej stratégie a obchodu prostredníctvom internetu a zároveň je cieľom rozvíjať technické metodiky a psychológiu marketingovej komunikácie prostredníctvom overených techník oslovovania trhu v rámci SEO a SEM pri rozhodovacích procesoch a stanovovaní kritérií pri podpore podnikania na konkrétnych prípadových štúdiách.

Video-predstavenie predmetu Internetová komunikácia 
Tútor predmetu Internetová komunikácia: Mgr. Milan Rataj, MBA
Sylabus predmetu Internetová komunikácia

Manažment predaja

Strategický manažment predaja

Manažment predaja, ktoré sa sústredí na obyčajné stanovovaní cieľov, nespĺňa svoju funkciu. Skutočne profesionálny manažér predaja sa pri vedení predajného tímu zameriava predovšetkým na riadenie predajných aktivít a udržanie a rozvoj potrebných kompetencií. Kľúčovými predpokladmi pre strategické a efektívne riadenie predajných aktivít je okrem stanovených cieľov ďalej určenie predajnej stratégie a politiky a funkčný systém sledovania, merania a hodnotenia aktivít. Tomu napomáhajú vhodne zvolené štandardy a kľúčové parametre merania výkonnosti predaja (KPI). Cieľom predmetu je zoznámiť účastníkov s rolou a funkciou Sales Managementu v spoločnosti. Účastníci získajú informácie, ako zostaviť a realizovať predajné plány, riadiť predaj a dosahovať stanovené ciele predaja. Ďalej sa zoznámia s predajnými technikami, stratégiami a organizáciou predaja. Neoddeliteľnou súčasťou tohto predmetu je tiež zoznámenie so štýlmi vedenia predajných tímov, riadením, vedením a motiváciou tímu predajcov, koučovaním, delegovaním, rolou a úlohami Sales Managera.

Tútor predmetu Strategický manažment predaja: Dr. Zdeno Matta
Sylabus predmetu Strategický manažment predaja

Key Account Management

Jedným z kľúčových faktorov udržania dobrých obchodných výsledkov firmy je udržanie a rozvoj vzťahov s najdôležitejšími zákazníkmi. Práca s kľúčovými zákazníkmi je významnou činnosťou vo väčšiny firiem na trhu. Rokovanie so zákazníkmi je vzhľadom k vysoko konkurenčnému prostrediu stále náročnejšie. Tejto téme sa venuje predmet Manažment kl'účových zákazníkov. Cieľom predmetu je, aby si účastníci uvedomili rolu a postavenie Key Account Managera vo firme a všetky oblasti, ktoré musí dobre ovládať, aby bol úspešný. Účastníci sa zoznámia s pojmami ako je identifikácia potrieb zákazníka, budovanie lojality, starostlivosť o kľúčového zákazníka, vyjednávanie, rozvoj obchodu, riadenie času a ďalšími.

Tútor predmetu Key Account Management: Dr. Zdeno Matta
Sylabus predmetu Key Account Manažment

Medzinárodný obchod

Medzinárodné obchodné rokovania

Cieľom predmetu Medzinárodné obchodné rokovania je zoznámiť účastníkov so základnými pojmami a podmienkami pri uzatváraní medzinárodných obchodných dohôd a zmlúv, faktormi ovplyvňujúcimi úspešnosť medzinárodných obchodných rokovaní, základmi obchodnej etiky pri uzatváraní a naplňovaní medzinárodných obchodných zmlúv.

Tútor predmetu Medzinárodné obchodné rokovania: Ing. Petr Makovský, MBA
Sylabus predmetu Medzinárodné obchodné rokovania

 Medzinárodné obchodné vzťahy

Cieľom predmetu Medzinárodné obchodné vzťahy je zoznámiť účastníkov s aktuálnymi trendmi vo vývoji medzinárodného obchodu, s aspektmi, ktoré tento vývoj najviac ovplyvňujú, ďalej so zapojením Slovenskej republiky do medzinárodného obchodu vrátane členstva vo WTO, so základnými témami v oblasti medzinárodného obchodu ako napr. financovaním exportu a importu, poistením rizík, vplyvom pohybu menových kurzov, colnými záležitosťami, logistikou atď.

Tútor predmetu Medzinárodné obchodné vzťahy: Ing. Petr Makovský, MBA
Sylabus predmetu Medzinárodné obchodné vzťahy

IT manažment

Plánovanie IT stratégie

Cieľom predmetu je zoznámiť účastníkov so základnými pojmami manažérskeho plánovania v oblasti IT. Účastníci získajú vedomosti o jednotlivých aspektoch IT Managementu v danom segmente, zoznámia sa s riadením, metódami vyhodnocovania i efektívnou optimalizáciou procesu plánovania v prostredí IT. Účastníci sa zoznámia so vzťahom globálnej stratégie a informačnej stratégie a jednotlivými fázami procesu formulácie a implementácie stratégie.

Video-predstavenie predmetu Plánovanie IT stratégie 
Tútor predmetu Plánvovanie IT stratégie: Ing. Aleš Háněl, MBA
Sylabus predmetu Plánovanie IT stratégie

IT infraštruktúra

Cieľom predmetu je zoznámiť účastníkov so základnými pojmami definovania a napĺňania stratégie v oblasti IT infraštruktúry. Účastníci získajú vedomosti o jednotlivých zložkách IT, oboznámia sa s metódami ich vyhodnocovania i s efektívnou optimalizáciou celého procesu aplikácie podnikovej informatiky. Účastníci sa ďalej zoznámia s pojmami, ako sú: outsourcing, CRM, ERP, HW prostriedky.

Video-predstavenie predmetu IT infraštruktúra 
Tútor predmetu IT infraštruktúra: Ing. Aleš Háněl, MBA
Sylabus predmetu IT infraštruktúra

Finančný manažment

Manažment rizík

Cieľom predmetu je zoznámiť účastníkov so základnými pojmami riadenia finančných a nefinančných rizík vo finančných i v nefinančných firmách. Účastník získa prehľad o jednotlivých druhoch rizík, ktoré firma obvykle podstupuje, zoznámi sa s riadením, metódami merania a reguláciou finančných rizík. Ďalej sa zoznámia s pojmami ako je úverové riziko, riziko likvidity, úrokové riziko, význam kapitálovej primeranosti, s podstatou a zložkami trhového rizika, s operačným rizikom a úverovou analýzou.

Tútor predmetu Manažment rizík: Ing. Bc. Dana Vojíková, MBA, MSc
Sylabus predmetu Manažment rizík

Finančné trhy a investovanie

Cieľom predmetu je zoznámiť účastníkov s princípom a fungovaním finančných trhov, problematikou cenných papierov a ich obchodovaním. Ďalej sa účastníci zoznámia s klasifikáciou finančných trhov, obchodmi na finančných trhoch a operáciami na finančných trhoch. Účastníci získajú informácie o trhu akcií a trhu obligácií, peňažných a kapitálových trhoch, burzách a OTC trhoch. Zoznámia sa s pojmami ako je riziko, určenie cien, návratnosť, efektívnosť finančných trhov a ďalšie.

Tútor predmetu Finančné trhy a investovanie: Ing. Bc. Dana Vojíková, MBA, MSc
Sylabus predmetu Finančné trhy a investovanie

Cestovný ruch a letecká doprava

Manažment cestovného ruchu 

Cieľom predmetu Manažment cestovného ruchu je oboznámiť študentov so základnými definíciami cestovného ruchu, jeho vývojom a významným prínosom pre ekonomiku jednotlivých krajín. Ďalej poukázať na nezastupiteľnú hospodársku funkcie cestovného ruchu, význam rozdelenia cestovného ruchu na domáci a medzinárodný. Zároveň pojednanie o zriaďovaní podnikov cestovného ruchu v Českej republike a legislatívnom rámci pre podnikanie cestovných kancelárií a agentúr (vrátane legislatívnej úpravy vzťahov cestovných kancelárií a agentúr voči spotrebiteľom). Ďalším cieľom predmetu je analýza faktorov, ovplyvňujúcich cestovný ruch vo svete. Štúdium uľahčí študentom zoznámiť sa s úspešným vedením (systémom manažmentu) cestovných kancelárií, plánovaním ich činnosti a organizáciou cestovného ruchu v Českej republike, manažmentom ľudských zdrojov v cestovnom ruchu a procesným prístupom marketingových aktivít v cestovných kanceláriách (marketing služieb, marketing cestovného ruchu, marketingový mix cestovného ruchu a jeho charakteristika).

Video-predstavenie predmetu Manažment cestovného ruchu 
Tútor predmetu Manažment cestovného ruchu: JUDr. Josef Šesták
Sylabus predmetu Manažment cestovného ruchu 

Civilná letecká doprava 

Cieľom predmetu je oboznámiť študentov s problematikou civilného letectva, postavením leteckej dopravy vo svete a v Českej republike, vymedzením pojmu „Letecký dopravca“ a ďalšou problematikou civilnej leteckej dopravy. V rámci predmetu sa študenti zoznámia s vývojom leteckej dopravy od striktne centralizovanej (regulovanej) až po postupný proces decentralizácie (deregulácia), začínajúci už v osemdesiatych rokoch 20. storočia s dôrazom na nezastupiteľnú úlohu tejto deregulácie na ďalší rozvoj leteckej dopravy až do súčasnosti, vrátane jej vplyvu na činnosť klasických leteckých dopravcov, na vznik nízkonákladových leteckých spoločností a tým aj na rozvoj medzinárodného cestovného ruchu.

Video-predstavenie predmetu Civilná letecká doprava
Tútor predmetu Civilná letecká doprava: JUDr. Josef Šesták
Sylabus predmetu Civilná letecká doprava

Environmentálny manažment

Ochrana životného prostredia

Cieľom predmetu je poskytnúť študentom základné poznatky o zložkách životného prostredia, najmä pôde, vode a ovzduší a environmentálnej politike, ako aj význame monitoringu životného prostredia. Dôraz je kladený aj na starostlivosť o životné prostredie, zachovanie alebo zlepšenie kvality životného prostredia s ohľadom na všetky organizmy vrátane človeka, pri dodržiavaní zásad udržateľného rozvoja.

Tútor predmetu Ochrana životného prostredia: Ing. Ivan Adásek Dr.h.c.
Sylabus predmetu Ochrana životného prostredia

Globálne zmeny klímy

Predmet Globálne zmeny klímy sa orientuje na najzávažnejší environmentálny problém 21 storočia, tj. znečisťovanie ovzdušia a následné človekom vyvolané zmeny klímy. Predmet charakterizuje vývoj klimatického systému v minulosti a zaoberá sa zmenou klímy v 21. storočí, globálnymi klimatickými modelmi a klimatickými scenármi.

Tútor predmetu Globálne zmeny klímy: Mgr. Jozef Pecho
Sylabus predmetu Globálne zmeny klímy

Logistika

Distribučná logistika

V rámci predmetu Distribučná logistika sa študenti zoznámia so základnými pojmami v oblasti logistiky a ďalej s predmetom, obsahom a cieľom logistiky a kľúčovými logistickými činnosťami. Predmet sa ďalej zameriava na užšie poňatie logistiky – distribučnú logistiku. Logistika distribúcie v sebe zahŕňa činnosti súvisiace s dopravou, skladovaním a manipuláciou.

Zmyselom správneho nastavenie distribučných činností je dosiahnuť dobrú dostupnosť tovaru alebo služby pre zákazníka. Jedná sa o koncovú časť celkového logistického reťazca, ktorá môže podstatnou mierou ovplyvniť potrebnú úroveň zákazníckeho servisu. Cieľom úspešnej distribúcie môže byť dostupnosť výrobku alebo služby v určitej geografickej oblasti, rýchlosť dodania tovaru k zákazníkovi, zabezpečenie špeciálnych podmienok prepravy, kompletizácie s inými výrobkami alebo vytváranie predsezónnej zásoby v závislosti od druhu distribuovaného tovaru.

Tútor predmetu Distribučná logistika: Mgr. Bibiána Bátovská, MBA
Sylabus predmetu Distribučná logistika

Integrálna logistika

V rámci predmetu Integrálna logistika sa študenti oboznámia so širším poňatím pojmu logistiky, ktorý je spätý so všetkými aspektmi materiálového toku v podniku, ako aj medzi podnikmi. Jeho výraznou zložkou je plánovanie a riadenie výroby, plánovanie, resp. predpoveď dopytu, riadenie predaja a celá problematika nákupu. Takto poňatá logistika integruje všetky funkcie plánovania a riadenia materiálového toku, a preto je označovaná ako Integrálna logistika.

Ďalej sa študenti zamerajú na logistiku nákupu a riadenia stavu zásob. Cieľom bude oboznámiť študentov so strategickými a operatívnymi činnosťami firemného nákupu a metódami riadenia stavu zásob, analýzou portfólia nákupných položiek a spôsobmi hodnotenia dodávateľov. Znalosť úspešných činností firemného nákupu dáva predpoklad pre ekonomicky výhodné zabezpečenie vstupov do podnikových procesov. Orientácia v strategických a operatívnych činnostiach umožňuje optimálne riadiť nákupné procesy podniku. Znalosť metód analýzy položiek umožňuje správne zatriedenie položky do zodpovedajúcej skupiny z hľadiska jej dôležitosti, početnosti potrieb a dodávateľských špecifík. Dobrá znalosť metód riadenia stavu zásob umožňuje znižovať kapitálovú viazanosť prostriedkov. Ovládanie metodík hodnotenia dodávateľov dáva predpoklady pre efektívnu prácu s dodávateľmi a hľadanie riešenia pre výhodný spôsob vzájomnej spolupráce. Dôležité je taktiež umiestnenie bodu rozpojenia objednávkou zákazníka v logistickom reťazci.

Tútor predmetu Integrálna logistika: Mgr. Bibiána Bátovská, MBA
Sylabus predmetu Integrálna logistika

Manažment obchodu s realitami

Realitný trh

Predmet „Realitný trh“ má pomôcť študentom získať znalosti v oblasti realitného trhu, jeho nastavení, princípov a fungovania. Poslucháč by mal vedieť využiť jeho potenciál aj pre svoje osobné záujmy. Jednotlivé kapitoly tohto predmetu, jak ako je vyučovaný na LIGS University, sa sústreďujú nielen na nevyhnutné teoretické znalosti, ale tiež kladie dôraz na praktické využitie, spracovanie informácií a orientáciu v realitnej problematike. Cieľom predmetu je pochopenie fungovania realitného trhu a využitie jeho príležitostí.

Tútor predmetu Realitný trh: Jan Píbil, MBA
Sylabus predmetu Realitný trh

Obchod s nehnuteľnosťami

Predmet „Obchod s nehnuteľnosťami“ má študentom pomôcť získať znalosti v oblasti realitného trhu. Jednotlivé kapitoly tohto predmetu, tak ako je vyučovaný na LIGS University, sa sústreďujú nielen na nevyhnutné teoretické znalosti, ale kladú dôraz na schopnosť praktického prevedenia z oblasti realitného trhu. Cieľom predmetu je teoretická a praktická orientácia v tejto zložitej oblasti.

Tútor predmetu Obchod s nehnuteľnosťami: Jan Píbil, MBA
Sylabus predmetu Obchod s nehnuteľnosťami

Voliteľný modul:

Strategický manažment

Strategický manažment je permanentný proces, pri ktorom sa neustále opakujú a prelínajú fázy strategickej analýzy, strategického plánovania, implementácie strategických zámerov a strategickej kontroly. Cieľom predmetu je, aby účastníci získali prehľad o problematike strategického riadenia organizácií, pochopili základné princípy plánovania a riadenia, osvojili si postupy a nástroje, ktoré sa pri strategickom plánovaní a riadení využívajú. Účastníci sa zoznámia s metódami, ako formulovať východiská, vykonávať situačné analýzy s využitím analytických metód, ako definovať ciele a následne stratégiu realizovať a kontrolovať.

Video-predstavenie predmetu Strategický manažment 
Tútor predmetu Strategický manažment: Jiří Štegl, MBA
Sylabus predmetu Strategický manažment

Krízový manažment

Cieľom predmetu je oboznámiť študentov s tým, aká je činnosť a miesto krízového managementu pri riadení organizácie. Aké sú kladené požiadavky na krízového manažéra, profil a štýl práce krízového manažéra, manažérske systémy riadenia, analýza rizík a ich vplyv na vznik mimoriadnych a krízových situácií, organizácia preventívnych opatrení na odvrátenie krízovej situácie, zásady krízovej komunikácie, špecifiká manažérskeho rozhodovania, etický kódex krízového manažéra, riadenie ľudských zdrojov v čase krízy.

Video-predstavenie predmetu Krízový manažment 
Tútor predmetu Krízový manažment: Jiří Štegl, MBA
Sylabus predmetu Krízový manažment

Projektový manažment

Cieľom projektového manažmentu je zaistiť prípravu, realizáciu a priebežnú kontrolu úspešného projektu, ktorým sa rozumie taký sled činností, s ktorými v plánovanom čase a s plánovanými nákladmi budú dosiahnuté ciele projektu. Projektové riadenie dôsledne využíva systémový prístup k riešeniu problémov, kedy sa veci a javy zvažujú vo vzájomných súvislostiach. Cieľom a obsahom predmetu je zoznámiť sa so základnými finančnými a ekonomickými aspektmi projektového riadenia. Kľúčovým faktorom je ekonomická efektívnosť projektu, ktorú je možné merať špecifickými metódami.

Sylabus predmetu Projektový manažment

Procesný manažment

Procesný prístup k riadeniu je sada nástrojov a metód, ktorých spoločnou myšlienkou je podporenie schopnosti firmy udržať alebo zvyšovať svoju výkonnosť. Medzi primárne benefity procesného manažmentu patrí zvyšovanie výkonnosti procesov prevažne zamerané na kvalitu, náklady a čas. Medzi sekundárne benefity patrí objasnenie zodpovednosti hraníc medzi procesmi a organizačnými jednotkami, jasné zdieľanie informácií a efektívne využívanie zdrojov. Cieľom predmetu je podať účastníkom ucelené informácie z tejto oblasti formou praktických príkladov a ukážok. Účastníci sa naučia procesy modelovať, sledovať a merať ich výkonnosť, analyzovať a následne optimalizovať.

Video predstavenie predmetu Procesný manažment
Tútor predmetu Procesný manažment: Ing. Tomáš Jindra
Sylabus predmetu Procesný manažment

Globálny marketing

Cieľom predmetu je zoznámiť účastníkov so základnými princípmi, špecifikami a nástrojmi globálneho marketingu. Účastníci sa zoznámia s faktormi, ktoré ovplyvňujú rozhodovanie o voľbe vstupu na medzinárodné trhy, aké existujú formy vstupu na zahraničné trhy, aké sú vývozné a dovozné aktivity, formy vstupov nenáročné na kapitálové investície (licencie, franchising), kapitálové vstupy na zahraničné trhy a ďalšie . Tiež získajú informácie o výbere cieľových trhov, positioningu v medzinárodnom prostredí, zoznámia sa s ich špecifikami.

Video-predstavenie predmetu Globálny marketing 
Tútor predmetu Globálny marketing: Mgr. Evžen Staněk
Sylabus predmetu Globálny marketing

Marketingová komunikácia

Cieľom tohto predmetu je poskytnúť účastníkom ucelený prehľad jednotlivých nástrojov marketingovej komunikácie, zameria sa na ich funkcie, a potom najmä na ich praktické využitie. Účastníci sa zoznámia s cieľmi marketingovej komunikácie, postavením komunikácie v marketingovej stratégii firmy, s tvorbou komunikačného mixu a ich metodikou. Ďalej sa zoznámia s jednotlivými druhmi marketingovej komunikácie ako je reklama, podpora predaja, PR, sponzoring, osobný predaj a ďalšie. Cieľom je priblížiť hlavné smery vývoja marketingovej komunikácie.

Video-predstavenie predmetu Marketingová komunikácia 
Tútor predmetu Marketingová komunikácia: Ing. Kamila Tišlerová, Ph.D.
Sylabus predmetu Marketingová komunikácia

Strategický manažment predaja

Manažment predaja, ktoré sa sústredí na obyčajné stanovovaní cieľov, nespĺňa svoju funkciu. Skutočne profesionálny manažér predaja sa pri vedení predajného tímu zameriava predovšetkým na riadenie predajných aktivít a udržanie a rozvoj potrebných kompetencií. Kľúčovými predpokladmi pre strategické a efektívne riadenie predajných aktivít je okrem stanovených cieľov ďalej určenie predajnej stratégie a politiky a funkčný systém sledovania, merania a hodnotenia aktivít. Tomu napomáhajú vhodne zvolené štandardy a kľúčové parametre merania výkonnosti predaja (KPI). Cieľom predmetu je zoznámiť účastníkov s rolou a funkciou Sales Managementu v spoločnosti. Účastníci získajú informácie, ako zostaviť a realizovať predajné plány, riadiť predaj a dosahovať stanovené ciele predaja. Ďalej sa zoznámia s predajnými technikami, stratégiami a organizáciou predaja. Neoddeliteľnou súčasťou tohto predmetu je tiež zoznámenie so štýlmi vedenia predajných tímov, riadením, vedením a motiváciou tímu predajcov, koučovaním, delegovaním, rolou a úlohami Sales Managera.

Tútor predmetu Strategický manažment predaja: Dr. Zdeno Matta
Sylabus predmetu Strategický manažment predaja

Key Account Management

Jedným z kľúčových faktorov udržania dobrých obchodných výsledkov firmy je udržanie a rozvoj vzťahov s najdôležitejšími zákazníkmi. Práca s kľúčovými zákazníkmi je významnou činnosťou vo väčšiny firiem na trhu. Rokovanie so zákazníkmi je vzhľadom k vysoko konkurenčnému prostrediu stále náročnejšie. Tejto téme sa venuje predmet Key Account Management. Cieľom predmetu je, aby si účastníci uvedomili rolu a postavenie Key Account Managera vo firme a všetky oblasti, ktoré musí dobre ovládať, aby bol úspešný. Účastníci sa zoznámia s pojmami ako je identifikácia potrieb zákazníka, budovanie lojality, starostlivosť o kľúčového zákazníka, vyjednávanie, rozvoj obchodu, riadenie času a ďalšími.

Tútor predmetu Key Account Management: Dr. Zdeno Matta
Sylabus predmetu Key Account Management

Manažment rizík

Cieľom predmetu je zoznámiť účastníkov so základnými pojmami riadenia finančných a nefinančných rizík vo finančných i v nefinančných firmách. Účastník získa prehľad o jednotlivých druhoch rizík, ktoré firma obvykle podstupuje, zoznámi sa s riadením, metódami merania a reguláciou finančných rizík. Ďalej sa zoznámia s pojmami ako je úverové riziko, riziko likvidity, úrokové riziko, význam kapitálovej primeranosti, s podstatou a zložkami trhového rizika, s operačným rizikom a úverovou analýzou.

Tútor predmetu Manažment rizík: Ing. Bc. Dana Vojíková, MBA, MSc
Sylabus predmetu Manažment rizík

Finančné trhy a investovanie

Cieľom predmetu Finančné trhy a investovanie je zoznámiť účastníkov s princípom a fungovaním finančných trhov, problematikou cenných papierov a ich obchodovaním. Ďalej sa účastníci zoznámia s klasifikáciou finančných trhov, obchodmi na finančných trhoch a operáciami na finančných trhoch. Účastníci získajú informácie o trhu akcií a trhu obligácií, o peňažných a kapitálových trhoch, burzách a OTC trhoch. Zoznámia sa s pojmami ako je riziko, určenie cien, návratnosť, efektívnosť finančných trhov atď.

Tútor predmetu Finančné trhy a investovanie: Ing. Bc. Dana Vojíková, MBA, MSc
Sylabus predmetu Finančné trhy a investovanie

Finančný reporting a analýzy

Cieľom predmetu Finančný reporting a analýzy je zoznámiť účastníkov so základnými princípmi tvorby a využívania finančného reportingu pre riadenie firmy, osvojiť si znalosť základných dokumentov finančného riadenia a porozumieť základným nástrojom moderného finančného plánovania a finančnej analýzy.

Tútor predmetu Finančný reporting a analýzy: Ing. Libuše Krátká
Sylabus predmetu Finančný reporting a analýzy

Manažérske účtovníctvo

Úloha podnikového účtovníctva sa stále vyvíja, a to predovšetkým na zabezpečenie potrieb managementu a riadenia podniku. Aby účtovníctvo mohlo byť efektívne využívané ako zdroj informácií pre riadenie a manažérske rozhodovanie, je potrebné, aby manažéri rozumeli základným princípom a metódam účtovníctva, charakteristike jednotlivých zložiek aktív a pasív, nákladov a výnosov, postupom, ako účtovné dáta vznikajú a ako je možné ich využiť pre kontrolu, riadenie a prezentáciu podniku.

Cieľom predmetu je zoznámiť účastníkov s teoretickými základmi i praktickým využitím metód manažérskeho účtovníctva vrátane jeho vzťahu k účtovníctvu finančnému a daňovému a oblasti controllingu.

Tútor predmetu Manažérske účtovníctvo: Ing. Libuše Krátká
Sylabus predmetu Manažérske účtovníctvo

Plánovanie a rozvoj ľudských zdrojov

Cieľom predmetu je zoznámiť účastníkov s úlohami plánovania ľudských zdrojov. Naučia sa poznať proces plánovania ľudských zdrojov, ciele a stratégiu zabezpečovania ľudských zdrojov. Ďalej sa naučia zostavovať odhady budúcich potrieb ľudských zdrojov a naučia sa rozoznávať tvrdé a mäkké plánovanie ľudských zdrojov. Cieľom je preniknúť do stratégie rozvoja ľudských zdrojov a zostavovania plánu rozvoja ľudských zdrojov. Účastníci sa naučia identifikovať potreby vzdelávania pracovníkov a na ich základe využívať najnovšie prístupy k rozvoju ľudských zdrojov.

Tútor predmetu Plánovanie a rozvoj ľudských zdrojov: Bc. Ilona Bartovská
Sylabus predmetu Plánovanie a rozvoj ľudských zdrojov

Získavanie a výber pracovníkov

Cieľom predmetu je naučiť účastníkov poznať proces získavania a výberu nových pracovníkov v nadväznosti na plán ľudských zdrojov, systém oslovenia nových uchádzačov, metódy výberu pracovníkov. Súčasťou predmetu je vysvetlenie správneho plánovania prijímacích pohovorov a postup pri pohovore. Ďalej sa účastníci naučia typy prijímacích pohovorov a ich správne vedenie v praxi, využitie assessment centier pre výber nových pracovníkov, psychologických testov a ďalších metód výberu nových pracovníkov. Ďalšou súčasťou je vysvetliť význam personálnych agentúr pri výbere nových pracovníkov, ich výhody a nevýhody.

Tútor predmetu Získavanie a výber pracovníkov: Ing. Vojtěch Brant
Sylabus predmetu Získavanie a výber pracovníkov

Medzinárodné obchodné rokovania

Cieľom predmetu Medzinárodné obchodné rokovania je zoznámiť účastníkov so základnými pojmami a podmienkami pri uzatváraní medzinárodných obchodných dohôd a zmlúv, faktormi ovplyvňujúcimi úspešnosť medzinárodných obchodných rokovaní, základmi obchodnej etiky pri uzatváraní a naplňovaní medzinárodných obchodných zmlúv.

Tútor predmetu Medzinárodné obchodné rokovania: Ing. Petr Makovský, MBA
Sylabus predmetu Medzinárodné obchodné rokovania

Medzinárodné obchodné vzťahy

Cieľom predmetu Medzinárodné obchodné vzťahy je zoznámiť účastníkov s aktuálnymi trendmi vo vývoji medzinárodného obchodu, s aspektmi, ktoré tento vývoj najviac ovplyvňujú, ďalej so zapojením Slovenskej republiky do medzinárodného obchodu vrátane členstva vo WTO, so základnými témami v oblasti medzinárodného obchodu ako napr. financovaním exportu a importu, poistením rizík, vplyvom pohybu menových kurzov, colnými záležitosťami, logistikou atď.

Tútor predmetu Medzinárodné obchodné vzťahy: Ing. Petr Makovský, MBA
Sylabus predmetu Medzinárodné obchodné vzťahy

Plánovanie IT stratégie

Cieľom predmetu je zoznámiť účastníkov so základnými pojmami manažérskeho plánovania v oblasti IT. Účastníci získajú vedomosti o jednotlivých aspektoch IT Managementu v danom segmente, zoznámia sa s riadením, metódami vyhodnocovania i efektívnou optimalizáciou procesu plánovania v prostredí IT. Účastníci sa zoznámia so vzťahom globálnej stratégie a informačnej stratégie a jednotlivými fázami procesu formulácie a implementácie stratégie.

Video-predstavenie predmetu Plánovanie IT stratégie 
Tútor predmetu Plánvovanie IT stratégie: Ing. Aleš Háněl, MBA
Sylabus predmetu Plánovanie IT stratégie

IT infraštruktúra

Cieľom predmetu je zoznámiť účastníkov so základnými pojmami definovania a napĺňania stratégie v oblasti IT infraštruktúry. Účastníci získajú vedomosti o jednotlivých zložkách IT, oboznámia sa s metódami ich vyhodnocovania i s efektívnou optimalizáciou celého procesu aplikácie podnikovej informatiky. Účastníci sa ďalej zoznámia s pojmami, ako sú: outsourcing, CRM, ERP, HW prostriedky.

Video-predstavenie predmetu IT infraštruktúra 
Tútor predmetu IT infraštruktúra: Ing. Aleš Háněl, MBA
Sylabus predmetu IT infraštruktúra

E-Commerce

Cieľom predmetu E-Commerce je zoznámiť účastníkov s problematikou marketingovej stratégie a obchodu prostredníctvom internetu, vývojom internetového prostredia, jeho špecifickými aspektmi a faktormi, ktoré ovplyvňujú celkový rozvoj a podporu podnikania súčasných podnikateľských subjektov na trhu.

Video-predstavenie predmetu E-commerce  
Tútor predmetu E-commerce: Mgr. Milan Rataj, MBA
Sylabus predmetu E-commerce

Internetová komunikácia

Cieľom predmetu Internetová komunikácia je zoznámiť účastníkov s problematikou marketingovej stratégie a obchodu prostredníctvom internetu a zároveň je cieľom rozvíjať technické metodiky a psychológiu marketingovej komunikácie prostredníctvom overených techník oslovovania trhu v rámci SEO a SEM pri rozhodovacích procesoch a stanovovaní kritérií pri podpore podnikania na konkrétnych prípadových štúdiách.

Video-predstavenie predmetu Internetová komunikácia 
Tútor predmetu Internetová komunikácia: Mgr. Milan Rataj, MBA
Sylabus predmetu Internetová komunikácia

Manažment cestovného ruchu

Cieľom predmetu Manažment cestovného ruchu je oboznámiť študentov so základnými definíciami cestovného ruchu, jeho vývojom a významným prínosom pre ekonomiku jednotlivých krajín. Ďalej poukázať na nezastupiteľnú hospodársku funkcie cestovného ruchu, význam rozdelenia cestovného ruchu na domáci a medzinárodný. Zároveň pojednanie o zriaďovaní podnikov cestovného ruchu v Českej republike a legislatívnom rámci pre podnikanie cestovných kancelárií a agentúr (vrátane legislatívnej úpravy vzťahov cestovných kancelárií a agentúr voči spotrebiteľom). Ďalším cieľom predmetu je analýza faktorov, ovplyvňujúcich cestovný ruch vo svete. Štúdium uľahčí študentom zoznámiť sa s úspešným vedením (systémom manažmentu) cestovných kancelárií, plánovaním ich činnosti a organizáciou cestovného ruchu v Českej republike, manažmentom ľudských zdrojov v cestovnom ruchu a procesným prístupom marketingových aktivít v cestovných kanceláriách (marketing služieb, marketing cestovného ruchu, marketingový mix cestovného ruchu a jeho charakteristika).

Video-predstavenie predmetu Manažment cestovného ruchu
Tútor predmetu Manažment cestovného ruchu: JUDr. Josef Šesták
Sylabus predmetu Manažment cestovného ruchu

Civilná letecká doprava

Cieľom predmetu je oboznámiť študentov s problematikou civilného letectva, postavením leteckej dopravy vo svete a v Českej republike, vymedzením pojmu „Letecký dopravca“ a ďalšou problematikou civilnej leteckej dopravy. V rámci predmetu sa študenti zoznámia s vývojom leteckej dopravy od striktne centralizovanej (regulovanej) až po postupný proces decentralizácie (deregulácia), začínajúci už v osemdesiatych rokoch 20. storočia s dôrazom na nezastupiteľnú úlohu tejto deregulácie na ďalší rozvoj leteckej dopravy až do súčasnosti, vrátane jej vplyvu na činnosť klasických leteckých dopravcov, na vznik nízkonákladových leteckých spoločností a tým aj na rozvoj medzinárodného cestovného ruchu.

Video-predstavenie predmetu Civilná letecká doprava
Tútor predmetu Civilná letecká doprava: JUDr. Josef Šesták
Sylabus predmetu Civilná letecká doprava

Ochrana životného prostredia

Cieľom predmetu je poskytnúť študentom základné poznatky o zložkách životného prostredia, najmä pôde, vode a ovzduší a environmentálnej politike, ako aj význame monitoringu životného prostredia. Dôraz je kladený aj na starostlivosť o životné prostredie, zachovanie alebo zlepšenie kvality životného prostredia s ohľadom na všetky organizmy vrátane človeka, pri dodržiavaní zásad udržateľného rozvoja.

Tútor predmetu Ochrana životného prostredia: Ing. Ivan Adásek Dr.h.c.
Sylabus predmetu Ochrana životného prostredia

Globálne zmeny klímy

Predmet Globálne zmeny klímy sa orientuje na najzávažnejší environmentálny problém 21 storočia, tj. znečisťovanie ovzdušia a následné človekom vyvolané zmeny klímy. Predmet charakterizuje vývoj klimatického systému v minulosti a zaoberá sa zmenou klímy v 21. storočí, globálnymi klimatickými modelmi a klimatickými scenármi.

Tútor predmetu Globálne zmeny klímy: Mgr. Jozef Pecho
Sylabus predmetu Globálne zmeny klímy

Distribučná logistika

V rámci predmetu Distribučná logistika sa študenti zoznámia so základnými pojmami v oblasti logistiky a ďalej s predmetom, obsahom a cieľom logistiky a kľúčovými logistickými činnosťami. Predmet sa ďalej zameriava na užšie poňatie logistiky – distribučnú logistiku. Logistika distribúcie v sebe zahŕňa činnosti súvisiace s dopravou, skladovaním a manipuláciou.

Zmyselom správneho nastavenie distribučných činností je dosiahnuť dobrú dostupnosť tovaru alebo služby pre zákazníka. Jedná sa o koncovú časť celkového logistického reťazca, ktorá môže podstatnou mierou ovplyvniť potrebnú úroveň zákazníckeho servisu. Cieľom úspešnej distribúcie môže byť dostupnosť výrobku alebo služby v určitej geografickej oblasti, rýchlosť dodania tovaru k zákazníkovi, zabezpečenie špeciálnych podmienok prepravy, kompletizácie s inými výrobkami alebo vytváranie predsezónnej zásoby v závislosti od druhu distribuovaného tovaru.

Tútor predmetu Distribučná logistika: Mgr. Bibiána Bátovská, MBA
Sylabus predmetu Distribučná logistika

Integrálna logistika

V rámci predmetu Integrálna logistika sa študenti oboznámia so širším poňatím pojmu logistiky, ktorý je spätý so všetkými aspektmi materiálového toku v podniku, ako aj medzi podnikmi. Jeho výraznou zložkou je plánovanie a riadenie výroby, plánovanie, resp. predpoveď dopytu, riadenie predaja a celá problematika nákupu. Takto poňatá logistika integruje všetky funkcie plánovania a riadenia materiálového toku, a preto je označovaná ako Integrálna logistika.

Ďalej sa študenti zamerajú na logistiku nákupu a riadenia stavu zásob. Cieľom bude oboznámiť študentov so strategickými a operatívnymi činnosťami firemného nákupu a metódami riadenia stavu zásob, analýzou portfólia nákupných položiek a spôsobmi hodnotenia dodávateľov. Znalosť úspešných činností firemného nákupu dáva predpoklad pre ekonomicky výhodné zabezpečenie vstupov do podnikových procesov. Orientácia v strategických a operatívnych činnostiach umožňuje optimálne riadiť nákupné procesy podniku. Znalosť metód analýzy položiek umožňuje správne zatriedenie položky do zodpovedajúcej skupiny z hľadiska jej dôležitosti, početnosti potrieb a dodávateľských špecifík. Dobrá znalosť metód riadenia stavu zásob umožňuje znižovať kapitálovú viazanosť prostriedkov. Ovládanie metodík hodnotenia dodávateľov dáva predpoklady pre efektívnu prácu s dodávateľmi a hľadanie riešenia pre výhodný spôsob vzájomnej spolupráce. Dôležité je taktiež umiestnenie bodu rozpojenia objednávkou zákazníka v logistickom reťazci.

Tútor predmetu Integrálna logistika: Mgr. Bibiána Bátovská, MBA
Sylabus predmetu Integrálna logistika

Realitný trh

Predmet „Realitný trh“ má pomôcť študentom získať znalosti v oblasti realitného trhu, jeho nastavení, princípov a fungovania. Poslucháč by mal vedieť využiť jeho potenciál aj pre svoje osobné záujmy. Jednotlivé kapitoly tohto predmetu, jak ako je vyučovaný na LIGS University, sa sústreďujú nielen na nevyhnutné teoretické znalosti, ale tiež kladie dôraz na praktické využitie, spracovanie informácií a orientáciu v realitnej problematike. Cieľom predmetu je pochopenie fungovania realitného trhu a využitie jeho príležitostí.

Tútor predmetu Realitný trh: Jan Píbil, MBA
Sylabus predmetu Realitný trh

Obchod s nehnuteľnosťami

Predmet „Obchod s nehnuteľnosťami“ má študentom pomôcť získať znalosti v oblasti realitného trhu. Jednotlivé kapitoly tohto predmetu, tak ako je vyučovaný na LIGS University, sa sústreďujú nielen na nevyhnutné teoretické znalosti, ale kladú dôraz na schopnosť praktického prevedenia z oblasti realitného trhu. Cieľom predmetu je teoretická a praktická orientácia v tejto zložitej oblasti.

Tútor predmetu Obchod s nehnuteľnosťami: Jan Píbil, MBA
Sylabus predmetu Obchod s nehnuteľnosťami

Spoločenská zodpovednosť firiem

Kurz Spoločenskej zodpovednosti firiem (CSR - Corporate Social Responsibility) sa zaoberá definovaním podstaty CSR, princípmi CSR a ich dopadom na ekonomickú výkonnosť firiem, na zvyšovanie hodnoty firiem a na imidž značky. Cieľom kurzu je ukázať, čo všetko môžu podniky v oblasti CSR vykonať, čo už robia, ako vyťažiť z týchto aktivít maximum, ako ich merať a reportovať.

Tútor predmetu Spoločenská zodpovednosť firiem: Mgr. Markéta Dvořáčková, MBA
Sylabus predmetu Spoločenská zodpovednosť firiem

Kybernetická bezpečnosť

Problematika bezpečnosti v kontexte informačných technológií sa stáva stále aktuálnejšou nielen medzi bežnou populáciou, ale i v oblasti činnosti firiem, nadnárodných korporácií a štátnych inštitúcií. Cieľom tohto predmetu však nie je edukácia odborníkov v oblasti IT technológií. Cieľom je predovšetkým zoznámiť študentov s možnými rizikami kybernetických útokov, ktoré ich môžu postihnúť v rámci každodenných činností. Z tohto dôvodu sú základné ciele predmetu orientované na pochopenie problematiky, rozoznanie reálnych hrozieb a na cesty, ako týmto hrozbám zabrániť.

Sylabus predmetu Kybernetická bezpečnosť

Inovatívne business modely

Business model vašej firmy či organizácie je nástroj, ktorý vám pomôže pochopiť, akú hodnotu dodávate vašim zákazníkom a akú hodnotu to naopak prináša vám. Tiež vám umožní premýšľať nad opatreniami, ktoré zaistia dlhodobú udržateľnosť firmy alebo ako hodnotu pre zákazníka neustále inovovať – učiť sa. Na to, aký konkrétny postup a spôsob vizualizácie zvoliť v podmienkach vašej firmy, neexistuje žiadny postup. Dôležité je hlavne pochopenie modelu (alebo stratégie firmy) tými, ktorí sa nepodieľali na jej vytváraní. Preto sa dnes volia hlavne také modely, ktoré sú vizuálne zrozumiteľné, ukazujú jasné súvislosti a sú stručné, teda ideálne sa zmestia na jeden list papiera. Inovatívne business modely

Tútor predmetu Inovatívne business modely: Michal Henych, MBA
Sylabus predmetu Inovatívne business modely

Mám záujem o štúdium MBA

Získajte titul MBA za cenu 3 533 EUR*
  • Diplom vydaný americkou univerzitou
  • Výuka v slovenskom, českom či anglickom jazyku
  • Vysoká kvalita tútorov s manažérskou praxou

* Táto cena zodpovedá ekvivalentu ceny bez DPH. Konečná cena je 4 240 EUR.

Máte otázky ohľadom štúdia MBA?

* povinné položky

Časté otázky