Chcem študovať

Program Interactive Online DBA

Program Interactive Online DBA

Doktorský program DBA (Doctor of Business Administration) môžete na LIGS University študovať modernou formou interactive online. Vďaka tomu je štúdium DBA časovo flexibilné a začať môžete kedykoľvek v priebehu roka a odkiaľkoľvek na svete. Študovať môžete v slovenčine, češtine, angličtineči ruštine alebo v kombinácii týchto jazykov. Sami si volíte špecializáciu svojho DBA programu a aj jednotlivé predmety, ktoré chcete študovať. Záleží len na vás a vašich preferenciách.

ZÍSKAJTE TITUL DBA

za cenu

 

615 EUR / štvrťročne

Vyplniť prihlášku
 

* Uvedená cena zodpovedá ekvivalentu ceny bez DPH pri rozložení splátok do 2 rokov.

ŠPECIFIKÁCIA PROGRAMU INTERACTIVE ONLINE DBA

Dĺžka programu: štandardne 2 - 3 roky Zahájenie programu: kedykoľvek v priebehu roka
Jazyk programu:  slovenský, český alebo anglický jayzk alebo kombinácia týchto jazykov Odporúčame pre: absolventov VŠ s manažérskou praxou
Forma programu: interactive online Získaný titul: DBA

ŠTRUKTÚRA PROGRAMU INTERACTIVE ONLINE DBA

Doktorský program Interactive Online DBA sa skladá celkem z 12 predmetov. Študent absolvuje 4 predmety modulu Metodológia a príprava dizertačnej práce (predmety sú zhodné pre všetkých študentov), 4 predmety zvolenej špecializácie (podľa výberu) a 4 predmety z voliteľného modulu (podľa výberu). Neoddeliteľnou súčasťou programu Interactive Online DBA je publikačná činnosť.

4 predmety modulu Metodológia a príprava dizertačnej práce:

Projekt I - Metodológia a návrh

Predmet Projekt I - Metodológia a návrh sa zameriava na oboznámenie sa s priebehom prípravy dizertačnej práce a aspektmi doktorandského štúdia. Okrem iného zahŕňa teóriu a logické postupy pri výskume, teoretické i empirické konštrukcie a vzťahy medzi nimi. Účastník programu sa dozvie o výskumných metódach, z ktorých si vyberie tie najvhodnejšie pre vlastnú prípravu kvalitnej dizertačnej práce a publikačnú činnosť.

Ďalšou oblasťou predmetu je konkretizovanie predstavy o podobe, osnove, cieľoch, hypotézach a obsahu dizertačnej práce. Návrh dizertačnej práce (cca 3 600 slov) obsahuje:

 • Názov dizertačnej práce.
 • Oboznámenie so skúmaným problémom, prezentácia otázok výskumu a hypotéz stanovujúcich ich navrhovaný zoznam literatúry.
 • Prehľad metodológie.
 • Definície termínov a kľúčových koncepcií.
Projekt II - Prehľad literatúry a teoretický základ

Cieľom tohto predmetu je asistovať študentom pri dôkladnom štúdiu literatúry a teoretického základu.

Projekt III - Prieskum a analýza dát

V priebehu tohto kurzu študenti posúvajú svoju teoretickú prácu na praktickú úroveň a sústreďujú sa na výskum a zber dát. Reprezentatívna vzorka musí pravdivo odrážať skutočný stav, čo je preukázané deskriptívnym štatistickým reportingom. Študenti musia odpovedať na každú zo skúmaných otázok individuálne. Odporúčaný postup je nasledujúci: reformulácia skúmanej otázky; stanovenie nulovej hypotézy (v prípade, že je predmet otázky možné testovať); stanovenie typu použitého štatistického testu (štatistických testov); vyhodnotenie štatistík a výsledkov s pomocou tabuliek a grafov.

Študenti sú vedení k diskusii ohľadom svojich zistení:

 • či potvrdzujú existujúce teórie;
 • vysvetliť, prečo sú výsledky, aké sú;
 • na základe zistení prezentovať odporúčania;
 • navrhnúť možné témy pre budúce štúdium.
Projekt IV - Konzultácie a spracovanie projektu

Študenti v poslednej časti kurzu zhrnú materiály zo všetkých predošlých kurzov do súvislej publikovateľnej dizertácie a taktiež pripravujú prezentáciu v Power Point pre obhajobu dizertačnej práce. V priebehu prípravy dizertačnej práce konzultujú všetky potrebné otázky so svojím školiteľom, prípadne ďalšími tútormi podľa zamerania dizertačnej práce.

Špecializácie:

Management
Finance
Marketing
HR Management

 

Voliteľný modul

 

Publikačná činnosť

V priebehu štúdia programu Interactive Online DBA publikuje študent minimálne štyri články, ktoré by mali súvisieť s dizertačnou prácou študenta a s jeho zvolenou špecializáciou.

Dizertačná práca

V dizertačnej práci študent predkladá výsledky vlastného skúmania vedeckými metódami s praktickým dopadom na riešenú problematiku. Preto sa často jedná o spracovanie tém z praxe študenta, ktorých hlbšie rozpracovanie v dizertačnej práci umožňuje pochopenie problematiky a hlavne pripravuje riešenie problému okamžite aplikovateľné do praxe a prakticky využiteľné. Rieši teda konkrétnu situáciu či stav. Dizertačná práca sa pohybuje v rozsahu 30 000 - 35 000 slov základného textu. Štúdium v programe Interactive Online DBA je ukončené obhajobou dizertačnej práce pred komisiou spravidla prostredníctvom elektronických kanálov.

Mám záujem o štúdium DBA

Získajte titul DBA za cenu 4 927 EUR*
 • Diplom vydaný americkou univerzitou
 • Študijný pobyt na Hawaii
 • Výuka v slovenskom, českom či anglickom jazyku
 • Vysoká kvalita tútorov s manažérskou praxou

* Táto cena zodpovedá ekvivalentu ceny bez DPH. Konečná cena je 5 912 EUR.

Máte otázky ohľadom štúdia DBA?

* povinné položky

Časté otázky