Chcem študovať

Program Interactive Online DBA

Program Interactive Online DBA

Štúdiom programu DBA (Doctor of Business Administration) sa naučíte lepšie chápať prostredie, v ktorom ste profesijne činní a prostredníctvom toho si vytvoríte schopnosť efektívne a promptne reagovať na nové výzvy. DBA vám pomôže spoznať techniky vedeckého výskumu a ich aplikovateľnosť v praxi.

Štúdiom programu DBA získate:

 • konkurenčnú výhodu oproti ostatným
 • predpoklad pre vyššie ohodnotenie v práci
 • väčšiu šancu na kariérny postup
 • svetovo uznávaný titul DBA
 • diplom vydaný americkou univerzitou

Doktorský program DBA môžete na LIGS University študovať modernou formou interactive online. Vďaka tomu je štúdium DBA časovo flexibilné a začať môžete kedykoľvek v priebehu roka a odkiaľkoľvek na svete. Študovať môžete v slovenčine, angličtine, češtine alebo v kombinácii týchto jazykov. Sami si tiež vyberáte špecializáciu i jednotlivé voliteľné predmety, ktoré chcete študovať. Záleží iba na vás a na vašich preferenciách.

ZÍSKAJTE TITUL DBA

za cenu

 

615 EUR / štvrťročne

Vyplniť prihlášku
 

* Uvedená cena zodpovedá ekvivalentu ceny bez DPH pri rozložení splátok do 2 rokov.

ŠPECIFIKÁCIA PROGRAMU INTERACTIVE ONLINE DBA

Dĺžka programu: štandardne 2 - 3 roky Zahájenie programu: kedykoľvek v priebehu roka
Jazyk programu:  slovenský, český alebo anglický jazyk alebo kombinácia týchto jazykov Odporúčame pre: absolventov VŠ s manažérskou praxou
Forma programu: interactive online Získaný titul: DBA

ŠTRUKTÚRA PROGRAMU INTERACTIVE ONLINE DBA

Doktorský program Interactive Online DBA sa skladá celkem z 12 predmetov. Študent absolvuje 4 predmety modulu Metodológia a príprava dizertačnej práce (predmety sú zhodné pre všetkých študentov), 4 predmety zvolenej špecializácie (podľa výberu) a 4 predmety z voliteľného modulu (podľa výberu). Neoddeliteľnou súčasťou programu Interactive Online DBA je publikačná činnosť.

4 predmety modulu Metodológia a príprava dizertačnej práce:

Projekt I - Metodológia a návrh

Predmet Projekt I - Metodológia a návrh sa zameriava na oboznámenie sa s priebehom prípravy dizertačnej práce a aspektmi doktorandského štúdia. Okrem iného zahŕňa teóriu a logické postupy pri výskume, teoretické i empirické konštrukcie a vzťahy medzi nimi. Účastník programu sa dozvie o výskumných metódach, z ktorých si vyberie tie najvhodnejšie pre vlastnú prípravu kvalitnej dizertačnej práce a publikačnú činnosť.

Ďalšou oblasťou predmetu je konkretizovanie predstavy o podobe, osnove, cieľoch, hypotézach a obsahu dizertačnej práce. Návrh dizertačnej práce (cca 3 600 slov) obsahuje:

 • Názov dizertačnej práce.
 • Oboznámenie so skúmaným problémom, prezentácia otázok výskumu a hypotéz stanovujúcich ich navrhovaný zoznam literatúry.
 • Prehľad metodológie.
 • Definície termínov a kľúčových koncepcií.
Projekt II - Prehľad literatúry a teoretický základ

Cieľom tohto predmetu je asistovať študentom pri dôkladnom štúdiu literatúry a teoretického základu.

Projekt III - Prieskum a analýza dát

V priebehu tohto kurzu študenti posúvajú svoju teoretickú prácu na praktickú úroveň a sústreďujú sa na výskum a zber dát. Reprezentatívna vzorka musí pravdivo odrážať skutočný stav, čo je preukázané deskriptívnym štatistickým reportingom. Študenti musia odpovedať na každú zo skúmaných otázok individuálne. Odporúčaný postup je nasledujúci: reformulácia skúmanej otázky; stanovenie nulovej hypotézy (v prípade, že je predmet otázky možné testovať); stanovenie typu použitého štatistického testu (štatistických testov); vyhodnotenie štatistík a výsledkov s pomocou tabuliek a grafov.

Študenti sú vedení k diskusii ohľadom svojich zistení:

 • či potvrdzujú existujúce teórie;
 • vysvetliť, prečo sú výsledky, aké sú;
 • na základe zistení prezentovať odporúčania;
 • navrhnúť možné témy pre budúce štúdium.
Projekt IV - Konzultácie a spracovanie projektu

Študenti v poslednej časti kurzu zhrnú materiály zo všetkých predošlých kurzov do súvislej publikovateľnej dizertácie a taktiež pripravujú prezentáciu v Power Point pre obhajobu dizertačnej práce. V priebehu prípravy dizertačnej práce konzultujú všetky potrebné otázky so svojím školiteľom, prípadne ďalšími tútormi podľa zamerania dizertačnej práce.

Špecializácie:

Manažment
Projektový manažment
Financie
Marketing
HR manažment

 

Voliteľný modul

 

Publikačná činnosť

V priebehu štúdia programu Interactive Online DBA publikuje študent minimálne štyri články, ktoré by mali súvisieť s dizertačnou prácou študenta a s jeho zvolenou špecializáciou.

Dizertačná práca

V dizertačnej práci študent predkladá výsledky vlastného skúmania vedeckými metódami s praktickým dopadom na riešenú problematiku. Preto sa často jedná o spracovanie tém z praxe študenta, ktorých hlbšie rozpracovanie v dizertačnej práci umožňuje pochopenie problematiky a hlavne pripravuje riešenie problému okamžite aplikovateľné do praxe a prakticky využiteľné. Rieši teda konkrétnu situáciu či stav. Dizertačná práca sa pohybuje v rozsahu 30 000 - 35 000 slov základného textu. Štúdium v programe Interactive Online DBA je ukončené obhajobou dizertačnej práce pred komisiou spravidla prostredníctvom elektronických kanálov.

Mám záujem o štúdium DBA

Získajte titul DBA za cenu 4 927 EUR*
 • Diplom vydaný americkou univerzitou
 • Výuka v slovenskom, českom či anglickom jazyku
 • Vysoká kvalita tútorov s manažérskou praxou

* Táto cena zodpovedá ekvivalentu ceny bez DPH. Konečná cena je 5 912 EUR.

Máte otázky ohľadom štúdia DBA?

* povinné položky

Časté otázky