Chcem študovať

Program Interactive Online MSc

Program Interactive Online MSc

Štúdium programu MSc (Master of Science) vám pomôže pochopiť princípy fungovania organizácií a managementu a získať nové poznatky, ktoré využijete pri plnení služobných úloh a cieľov. Svoje skúsenosti vám odovzdajú tútori, ktorí pôsobia na významných manažérskych postoch v národných i nadnárodných firmách.

Štúdiom programu MSc získate:

 • konkurenčnú výhodu oproti ostatným
 • predpoklad pre vyššie ohodnotenie v práci
 • väčšiu šancu na kariérny postup
 • svetovo uznávaný titul MSc
 • diplom vydaný americkou univerzitou

Program MSc na LIGS University študujete modernou interactive online formou, vďaka ktorej bude vaše štúdium časovo flexibilné. Svoje štúdium môžete začať kedykoľvek v priebehu roka a odkiaľkoľvek na svete. Študovať môžete v slovenčine, angličtine, češtine alebo v kombinácii týchto jazykov. Sami si tiež vyberáte špecializáciu i jednotlivé voliteľné predmety, ktoré chcete študovať. Záleží iba na vás a na vašich preferenciách.

Po ukončení programu MSc môžete pokračovať v štúdiu programu PhD či DBA.

ZÍSKAJTE TITUL MSc

za cenu

 

442 EUR / štvrťročne

Vyplniť prihlášku
 

* Uvedená cena zodpovedá ekvivalentu ceny bez DPH pri rozložení splátok do 2 rokov.

ŠPECIFIKÁCIA PROGRAMU INTERACTIVE ONLINE MSC

Dĺžka programu: štandardne 1 - 2 roky Zahájenie programu: kedykoľvek v priebehu roka
Jazyk programu: slovenský, český alebo anglický jazyk alebo kombinácia týchto jazykov Odporúčame pre: absolventov bakalárskeho stupňa vysokoškolského štúdia bez praxe
Forma programu: interactive online Získaný titul: MSc

 
ŠTRUKTÚRA PROGRAMU INTERACTIVE ONLINE MSc

Program Interactive Online MSc se skladá celkom z 12 predmetov. Študent absolvuje 7 predmetov zvolenej špecializácie (podľa výberu) a 5 predmetov z voliteľného modulu (podľa výberu).

Špecializácie:

Manažment

Ing. Zdeněk Maryško, MBA
garant špecializácie Interactive Online MSc Manažment

V rámci špecializácie Interactive Online MSc Manažment získajú účastníci vedomosti a zručnosti z aktuálne najdôležitejších oblastí riadenia. Študentom odporúčame začať vzdelávanie predmetom Management. Na základe poznatkov získaných v priebehu tohto predmetu študenti ďalej rozvíjajú svoje poznatky špecializovanými predmetmi Krízového a Risk manažmentu a predmetmi Projektového, Procesného a Strategického manažmentu. Súčasťou súčasného vývoja v manažmente je tiež riadenie ľudských zdrojov, ktoré je obsiahnuté v predmete Human Resources.

 

Špecializácia Manažment zahŕňa nasledujúce predmety:

 • Manažment

Manažment je jedným z významných činiteľov, ktoré ovplyvňujú prosperitu každej organizácie. Predmet zoznamuje s pojmami a postupmi managementu v kontexte rozhodovania ekonomických subjektov. Zahŕňa aspekty predmetových oblastí manažmentu z ich procesného hľadiska. Cieľom  predmetu je osvojenie si umenia riadiť. Pozornosť je venovaná predovšetkým nájdeniu a tvorbe manažérskych schopností s prihliadnutím k individuálnym osobnostným rozdielom  každého účastníka. Ďalšia časť je zameraná na riadenie organizácie na všetkých jej úrovniach. Predmet sa zameriava na vybrané manažérske schopnosti z oblasti vedenia ľudí a pracovných skupín, ktoré sú v súčasnosti veľmi aktuálne.

Tútor predmetu Manažment: Ing. Richard Řehořek, MBA
Sylabus predmetu Manažment

 • Human Resources

Personálna práca v zmysle riadenia ľudských zdrojov je jedným z kľúčových procesov v rámci praxe úspešného manažéra.  Ľudský kapitál je jedným z najdôležitejších zložiek základu podnikania, v ktorom sa odráža kvalita, s akou sa tomuto zdroju venuje pozornosť. V rámci predmetu budeme klásť dôraz na jednotlivé procesy v oblasti riadenia ľudských zdrojov. Jedná sa tak o rozbor problematiky procesu výberu zamestnancov, adaptačného procesu,  systému odmeňovania v nadväznosti na podávaný výkon zamestnanca a možnosti organizácie, systému hodnotenia zamestnanca, výcviku, vzdelávania a kariérneho rozvoja zamestnanca, firemnej kultúry a etiky organizácie, personálneho auditu, personálneho plánovania a personálneho outsourcingu. Absolvent získa základné teoretické poznatky z týchto jednotlivých personálnych procesov, ktoré mu umožnia ich aplikáciu do vlastnej personálnej a riadiacej praxe.

Video-predstavenie predmetu Human Resources 
Tútor predmetu Human Resources: Bc. Ilona Bartovská
Sylabus predmetu Human Resources

 • Strategický manažment

Strategický manažment je permanentný proces, pri ktorom sa neustále opakujú a prelínajú fázy strategickej analýzy, strategického plánovania, implementácie strategických zámerov a strategickej kontroly. Cieľom predmetu je, aby účastníci získali prehľad o problematike strategického riadenia organizácií, pochopili základné princípy plánovania a riadenia, osvojili si postupy a nástroje, ktoré sa pri strategickom plánovaní a riadení využívajú. Účastníci sa zoznámia s metódami, ako formulovať východiská, vypracovať situačné analýzy s využitím analytických metód, ako definovať ciele.

Tútor predmetu Strategický manažment: Roman Lindauer, Dipl. Mgmt.
Sylabus predmetu Strategický manažment

 • Krízový manažment

Cieľom predmetu je zoznámiť účastníkov s činnosťou a miestom krízového managementu pri riadení organizácie. Aké požiadavky sú kladené na krízového manažéra, profil a štýl práce krízového manažéra, manažérske systémy riadenia. Analýza rizík a ich vplyv na vznik mimoriadnych a krízových situácií. Organizácia preventívnych opatrení na odvrátenie krízovej situácie. Zásady krízovej komunikácie, špecifiká manažérskeho rozhodovania, etický kódex krízového manažéra, riadenie ľudských zdrojov v dobe krízy.

Video-predstavenie predmetu Krízový manažment 
Tútor predmetu Krízový manažment: Jiří Štegl, MBA
Sylabus predmetu Krízový manažment

 • Projektový manažment

Cieľom predmetu Projektový manažment je zaistiť prípravu, realizáciu a priebežnú kontrolu úspešného projektu, ktorým sa rozumie taký sled činností, s ktorými sa v plánovanom čase a s plánovanými nákladmi dosiahnu ciele projektu. Projektové riadenie dôsledne využíva systémový prístup riešenia problémov, keď sa veci a javy zvažujú vo vzájomných súvislostiach. Cieľom a obsahom predmetu je zoznámiť študentov so základnými finančnými a ekonomickými aspektmi projektového riadenia. Kľúčovým faktorom je ekonomická efektívnosť projektu, ktorú je možné merať špecifickými metódami.

Sylabus predmetu Projektový manažment

 • Procesný manažment

Procesný prístup k riadeniu je súhrn nástrojov a metód, ktorých spoločnou myšlienkou je podporenie schopnosti firmy udržať alebo zvyšovať svoju výkonnosť. Medzi primárne výhody procesného riadenia patrí zvyšovanie výkonnosti procesov prevažne zamerané na kvalitu, náklady a čas. Medzi sekundárne výhody patrí objasnenie zodpovedností, hraníc medzi procesmi a organizačnými jednotkami, jasné zdieľanie informácií a efektívne využívanie zdrojov. Cieľom predmetu je podať účastníkom ucelené informácie z tejto oblasti. Účastníci sa naučia ako procesy modelovať, sledovať a merať ich výkonnosť, analyzovať a následne optimalizovať.

Video predstavenie predmetu Procesný manažment
Tútor predmetu procesný manažment: Ing. Tomáš Jindra
Sylabus predmetu Procesný manažment

 • Manažment rizík

Cieľom predmetu Manažment rizík je zoznámiť účastníkov so základnými pojmami riadenia finančných a nefinančných rizík. Účastník získa prehľad o jednotlivých druhoch rizík, ktoré firma obvykle podstupuje, zoznámi sa s riadením, metódami merania a reguláciou finančných rizík. Ďalej sa zoznámi s pojmami ako je úverové riziko, riziko likvidity, úrokové riziko, význam kapitálovej primeranosti, s podstatou a zložkami trhového rizika, s operačným rizikom a úverovou analýzou.

Tútor predmetu Manažment rizík: Ing. Bc. Dana Vojíková, MBA, MSc
Sylabus predmetu Manažment rizík

Marketing

Mgr. Evžen Staněk
garant špecializácie Interactive Online MSc Marketing

Cieľom špecializácie Interactive Online MSc Marketing je získanie vedomostí v najaktuálnejších oblastiach tohto odboru. Základ pre absolvovanie programu predstavujú predmety Management a Marketing, v rámci ktorých získajú účastníci znalosti, ktoré si v priebehu ďalších predmetov rozširujú a prehlbujú. Jednu z najdôležitejších oblastí využitia nielen pre marketing predstavuje internet, ktorého využitie pre marketingovú stratégiu je obsiahnuté v predmetoch E-commerce a Internet ako súčasť stratégie komunikačného marketingu. Komunikácii sa venujú aj samostatné predmety Marketingová komunikácia a Riadená komunikácia s médiami. Proces globalizácie a medzinárodný aspekt je obsiahnutý v predmete Globálny marketing.

 

Špecializácia Marketing zahŕňa nasledujúce predmety:

 • Marketing

Marketing je dôležitou disciplínou rozhodujúcou o úspechu či neúspechu spoločnosti na trhu. Jednotlivé kapitoly tohto rozsiahleho predmetu sa sústreďujú  nielen na nevyhnutné teoretické vedomosti, silný dôraz sa kladie i na schopnosť uskutočnenia marketingových aktivít. Cieľom je, aby sa absolventi predmetu boli schopní pohybovať v domácom alebo v cudzom prostredí iných krajín v oblasti marketingu.

Video-predstavenie predmetu Marketing 
Tútor predmetu Marketing: Mgr. Evžen Staněk
Sylabus predmetu Marketing

 • Manažment

Manažment je jedným z významných činiteľov, ktoré ovplyvňujú prosperitu každej organizácie. Predmet zoznamuje s pojmami a postupmi managementu v kontexte rozhodovania ekonomických subjektov. Zahŕňa aspekty predmetových oblastí manažmentu z ich procesného hľadiska. Cieľom  predmetu je osvojenie si umenia riadiť. Pozornosť je venovaná predovšetkým nájdeniu a tvorbe manažérskych schopností s prihliadnutím k individuálnym osobnostným rozdielom  každého účastníka. Ďalšia časť je zameraná na riadenie organizácie na všetkých jej úrovniach. Predmet sa zameriava na vybrané manažérske schopnosti z oblasti vedenia ľudí a pracovných skupín, ktoré sú v súčasnosti veľmi aktuálne.

Tútor predmetu Manažment: Ing. Richard Řehořek, MBA
Sylabus predmetu Manažment

 • Globálny marketing

Cieľom predmetu je zoznámiť účastníkov so základnými princípmi, špecifikami a nástrojmi globálneho marketingu. Účastníci sa zoznámia s faktormi, ktoré ovplyvňujú rozhodovanie pri voľbe vstupu na medzinárodné trhy, aké existujú formy vstupu na zahraničné trhy, aké sú vývozné a dovozné aktivity, formy vstupov nenáročné na kapitálové investície (licencie, franchising), kapitálové vstupy na zahraničné trhy a ďalšie. Získajú tiež informácie o výbere cieľových trhov, positioningu v medzinárodnom prostredí, zoznámia sa s ich špecifikami.

Video-predstavenie predmetu Globálny marketing 
Tútor predmetu Globálny marketing: Mgr. Evžen Staněk
Sylabus predmetu Globálny marketing

 • Marketingová komunikácia

Cieľom tohto predmetu je poskytnúť účastníkom ucelený prehľad jednotlivých nástrojov marketingovej komunikácie, zameria sa na ich funkcie. Účastníci sa zoznámia s cieľmi marketingovej komunikácie, postavením komunikácie v marketingovej stratégii firmy, s tvorbou komunikačného mixu a ich metodikou. Ďalej sa zoznámia s jednotlivými druhmi marketingovej komunikácie, ako je reklama, podpora predaja, PR, sponzoring, osobný predaj a ďalšie. Cieľom je aj priblížiť hlavné smery vývoja marketingovej komunikácie.

Video-predstavenie predmetu Marketingová komunikácia 
Tútor predmetu Marketingová komunikácia: Mgr. Evžen Staněk
Sylabus predmetu Marketingová komunikácia

 • E-Commerce

Cieľom predmetu E-Commerce je zoznámiť účastníkov s problematikou marketingovej stratégie a obchodu prostredníctvom internetu, s vývojom internetového prostredia, jeho špecifickými aspektmi a faktormi, ktoré ovplyvňujú celkový rozvoj a podporu podnikania súčasných podnikateľských subjektov na trhu. Po úspešnom absolvovaní budú poslucháči schopní porovnať základné informácie s dosiahnutými výsledkami štúdia, ich predpokladmi a závermi, identifikovať spôsoby riešenia konkrétnych modelových situácií a problémy pri rozhodovaní manažéra, ako aj plánovať stratégiu firmy v oblasti obchodu a propagácie na internete.

Video-predstavenie predmetu E-commerce  
Tútor predmetu E-commerce: Mgr. Milan Rataj, MBA
Sylabus predmetu E-commerce

 • Internetová komunikácia

Cieľom predmetu Internetová komunikácia je zoznámiť účastníkov s problematikou marketingovej stratégie a obchodu prostredníctvom internetu. Zároveň je cieľom rozvíjať technické metodiky a psychológiu marketingovej komunikácie prostredníctvom overených techník oslovovania trhu v rámci SEO a SEM pri rozhodovacích procesoch a stanovovaní kritérií pri podpore podnikania na konkrétnych prípadových štúdiách. Po úspešnom absolvovaní budú študenti schopní porovnať základné informácie s dosiahnutými výsledkami štúdia, ich predpokladmi a závermi, identifikovať spôsoby riešenia konkrétnych modelových situácií a problémy pri rozhodovaní manažéra, ako aj plánovať stratégiu firmy podľa finančného i strategického plánu marketingovej komunikácie.

Video-predstavenie predmetu Internetová komunikácia 
Tútor predmetu Internetová komunikácia: Mgr. Milan Rataj, MBA
Sylabus predmetu Internetová komunikácia

 • Komunikácia s médiami

V rámci tohto predmetu sa dozviete, ako komunikovať s novinármi a nebyť vo vleku udalostí. Priblížite si základné formy komunikácie, ich prelínanie a gradáciu. Dotknete sa tiež rizík, ktoré sú spojené s niektorými chybami v PR. Poslucháči budú vnímať Public Relations ako veľmi citlivú prácu, pri ktorej ide nielen o presadenie, ale tiež o neviditeľnosť niektorých tém.

Tútor predmetu Komunikácia s médiami: Mgr. Milan Rataj, MBA
Sylabus predmetu Komunikácia s médiami

Manažment l'udských zdrojov

Bc. Ilona Bartovská
garant špecializácie Interactive Online MSc Manažment l'udských zdrojov

Špecializácia Manažment l'udských zdrojov programu Interactive Online MSc má za cieľ pripraviť absolventov na prácu na pozíciu HR špecialistov a poskytnúť im kvalitné a aktuálne poznatky z tejto oblasti. Účastníkom odporúčame začať vzdelávanie predmetmi Management a Human resources, v rámci ktorých získajú znalosti z oblasti riadenia ľudských zdrojov. Na týchto základoch potom rozširujú a prehlbujú svoje odborné znalosti v špecializovaných predmetoch zameraných na oblasť ľudských zdrojov, ako je Plánovanie a rozvoj ľudských zdrojov, Získavanie a výber pracovníkov a Pracovné právo. Dôležitou súčasťou práce HR špecialistov je aj umenie správnej komunikácie, ktorej je venovaný jeden predmet v rámci programu. V neposlednom rade je súčasťou programu aj predmet Manažérska etiketa a etika, v rámci ktorého si účastníci osvoja potrebné vedomosti z oblasti etiky aj etikety v riadení.

 

Špecializácia HR manažment zahŕňa nasledujúce predmety:

 • Manažment

Manažment je jedným z významných činiteľov, ktoré ovplyvňujú prosperitu každej organizácie. Predmet zoznamuje s pojmami a postupmi managementu v kontexte rozhodovania ekonomických subjektov. Zahŕňa aspekty predmetových oblastí manažmentu z ich procesného hľadiska. Cieľom  predmetu je osvojenie si umenia riadiť. Pozornosť je venovaná predovšetkým nájdeniu a tvorbe manažérskych schopností s prihliadnutím k individuálnym osobnostným rozdielom  každého účastníka. Ďalšia časť je zameraná na riadenie organizácie na všetkých jej úrovniach. Predmet sa zameriava na vybrané manažérske schopnosti z oblasti vedenia ľudí a pracovných skupín, ktoré sú v súčasnosti veľmi aktuálne.

Tútor predmetu Manažment: Ing. Richard Řehořek, MBA
Sylabus predmetu Manažment

 • Human Resources

Personálna práca v zmysle riadenia ľudských zdrojov je jedným z kľúčových procesov v rámci praxe úspešného manažéra.  Ľudský kapitál je jedným z najdôležitejších zložiek základu podnikania, v ktorom sa odráža kvalita, s akou sa tomuto zdroju venuje pozornosť. V rámci predmetu budeme klásť dôraz na jednotlivé procesy v oblasti riadenia ľudských zdrojov. Jedná sa tak o rozbor problematiky procesu výberu zamestnancov, adaptačného procesu,  systému odmeňovania v nadväznosti na podávaný výkon zamestnanca a možnosti organizácie, systému hodnotenia zamestnanca, výcviku, vzdelávania a kariérneho rozvoja zamestnanca, firemnej kultúry a etiky organizácie, personálneho auditu, personálneho plánovania a personálneho outsourcingu. Absolvent získa základné teoretické poznatky z týchto jednotlivých personálnych procesov, ktoré mu umožnia ich aplikáciu do vlastnej personálnej a riadiacej praxe.

Video-predstavenie predmetu Human resources 
Tútor predmetu Human resources: Bc. Ilona Bartovská
Sylabus predmetu Human resources

 • Plánovanie a rozvoj ľudských zdrojov

Cieľom predmetu je zoznámiť účastníkov s úlohami plánovania ľudských zdrojov. Naučia sa poznať proces plánovania ľudských zdrojov, ciele a stratégiu zabezpečovania ľudských zdrojov. Ďalej sa naučia zostavovať odhady budúcej potreby ľudských zdrojov a naučia sa rozoznávať tvrdé a mäkké plánovanie ľudských zdrojov. Cieľom je preniknúť do stratégie rozvoja ľudských zdrojov, zostavovanie plánu rozvoja ľudských zdrojov. Účastníci sa naučia identifikovať potreby vzdelávania pracovníkov a na ich základe využívať najnovšie prístupy k rozvoju ľudských zdrojov.

Tútor predmetu Plánovanie a rozvoj ľudských zdrojov: Bc. Ilona Bartovská
Sylabus predmetu Plánovanie a rozvoj ľudských zdrojov

 • Získavanie a výber pracovníkov

Cieľom predmetu Získavanie a výber pracovníkov je naučiť účastníkov poznať proces získavania a výberu nových pracovníkov v nadväznosti na plán ľudských zdrojov, systém oslovenia nových uchádzačov, metódy výberu pracovníkov. Súčasťou predmetu je vysvetlenie správneho plánovania prijímacích pohovorov a postup pri pohovore. Ďalej sa účastníci naučia poznať typy prijímacích pohovorov a ich správne vedenie, využitie assessment centier pre výber nových pracovníkov, psychologických testov a ďalších metód výberu nových pracovníkov. Ďalšou súčasťou je vysvetliť význam personálnych agentúr pri výbere nových pracovníkov, ich výhody a nevýhody.

Tútor predmetu Získavanie a výber pracovníkov: Ing. Vojtěch Brant
Sylabus predmetu Získavanie a výber pracovníkov

 • Projektový manažment

Cieľom predmetu Projektový manažment je zaistiť prípravu, realizáciu a priebežnú kontrolu úspešného projektu, ktorým sa rozumie taký sled činností, s ktorými sa v plánovanom čase a s plánovanými nákladmi dosiahnu ciele projektu. Projektové riadenie dôsledne využíva systémový prístup riešenia problémov, keď sa veci a javy zvažujú vo vzájomných súvislostiach. Cieľom a obsahom predmetu je zoznámiť študentov so základnými finančnými a ekonomickými aspektmi projektového riadenia. Kľúčovým faktorom je ekonomická efektívnosť projektu, ktorú je možné merať špecifickými metódami.

Sylabus predmetu Projektový manažment

 • Komunikácia

Predmet je založený na kompilácii poznatkov z oborov, ktorých spoločnou témou je efektívna komunikácia s verejnosťou v najširšom slova zmysle. Dôraz je kladený predovšetkým na rozvoj osobnostných predpokladov budúceho i súčasného manažéra. Cieľom je zvládnuť zásady správnej komunikácie externej i internej. V segmente externej komunikácie je kladený dôraz na pochopenie a zvládnutie zásad vyrovnaného vzťahu s novinármi, a tým i dosiahnutie požadovaného mediálneho obrazu, resp. vnímania verejnosťou.

Video-predstavenie predmetu Komunikácia 
Tútor predmetu Komunikácia: Mgr. Markéta Dvořáčková, MBA
Sylabus predmetu Komunikácia

 • Manažérska etiketa a etika

Cieľom predmetu Manažérska etiketa a etika je zoznámiť účastníkov s problematikou podnikateľskej etiky, jej vývojom, jej jednotlivými aspektmi a faktormi, ktoré ju ovplyvňujú, so súdobými prístupmi a problémami, a rozvíjať etickú citlivosť účastníkov pri rozhodovacích procesoch pomocou aplikácie etických kritérií podnikania na konkrétnych prípadových štúdiách. Po úspešnom absolvovaní budú poslucháči schopní porovnať základné etické teórie, ich predpoklady a závery, identifikovať etické problémy pri rozhodovaní manažéra a vyhodnotiť stratégiu firmy z pohľadu etickej dimenzie.

Tútor predmetu Manažérska etiketa: Roman Lindauer, Dipl. Mgmt.
Sylabus predmetu Manažérska etiketa

Finančný manažment

Ing. Jan Vlk
garant špecializácie Interactive Online MSc Finančný manažment

V rámci špecializácie Interactive Online MSc Finanční manažment získajú absolventi rozsiahle vedomosti z oblasti finančného riadenia, trhov a investovania. Základ programu tvoria predmety Manažment a Financie, ktoré účastníkom poskytnú základ pre ďalšie prehĺbenie vedomostí v špecializovaných predmetoch, ako sú Finančné trhy a investovanie, Krízový a Risk manažment. Oblasti účtovníctva sa venujú predmety Finančné reporting a analýzy a Manažérske účtovníctvo.

 

Špecializácia Finanční manažment zahŕňa nasledujúce predmety:

 • Manažment

Manažment je jedným z významných činiteľov, ktoré ovplyvňujú prosperitu každej organizácie. Predmet zoznamuje s pojmami a postupmi managementu v kontexte rozhodovania ekonomických subjektov. Zahŕňa aspekty predmetových oblastí manažmentu z ich procesného hľadiska. Cieľom  predmetu je osvojenie si umenia riadiť. Pozornosť je venovaná predovšetkým nájdeniu a tvorbe manažérskych schopností s prihliadnutím k individuálnym osobnostným rozdielom  každého účastníka. Ďalšia časť je zameraná na riadenie organizácie na všetkých jej úrovniach. Predmet sa zameriava na vybrané manažérske schopnosti z oblasti vedenia ľudí a pracovných skupín, ktoré sú v súčasnosti veľmi aktuálne.

Tútor predmetu Manažment: Ing. Richard Řehořek, MBA
Sylabus predmetu Manažment

 • Financie

V rámci predmetu Financie sa účastníci zoznámia so základmi finančného riadenia podniku, s nástrojmi finančného riadenia, s meraním a riadením výkonnosti podniku, so základom plánovania a rozpočtovania a s previazanosťou strategických cieľov v plánovacích dokumentoch vrátane dekompozície strategických cieľov do jednotlivých plánovacích dokumentov a motivačných kritérií. Zoznámia  sa s problematikou finančných trhov, s ich významom pre fungovanie ekonomiky, ich segmentáciou a nástrojmi, so základnými princípmi rozhodovania investora a so základnými metódami oceňovania vybraných finančných inštrumentov. Neoddeliteľnou súčasťou je i riadenie pracovného kapitálu.

Sylabus predmetu Financie

 • Finančný reporting a analýzy

Cieľom predmetu Finančný reporting a analýzyje zoznámiť účastníkov so základnými princípmi tvorby a využívania finančného reportingu pri riadení firmy, osvojiť si znalosť základných dokumentov finančného riadenia a porozumieť základným nástrojom moderného finančného plánovania a finančnej analýzy.

Tútor predmetu Finančný reporting a analýzy: Ing. Libuše Krátká
Sylabus predmetu Finančný reporting a analýzy

 • Manažérske účtovníctvo

Úloha podnikového účtovníctva sa stále vyvíja, a to predovšetkým k zaisteniu potrieb manažmentu a riadenia podniku. Aby účtovníctvo mohlo byť efektívne využívané ako zdroj informácií pre riadenie a manažérske rozhodovanie, je potrebné, aby manažéri rozumeli základným princípom a metódam účtovníctva, charakteristike jednotlivých zložiek aktív a pasív, nákladov a výnosov, postupom, ako účtovné dáta vznikajú a ako ich možno využiť na kontrolu, riadenie a prezentáciu podniku.

Tútor predmetu Manažérske účtovníctvo: Ing. Libuše Krátká
Sylabus predmetu Manažérske účtovníctvo

 • Finančné trhy a investovanie

Cieľom predmetu Finančné trhy a investovanie je zoznámiť účastníkov s princípom a fungovaním finančných trhov, problematikou cenných papierov a ich obchodovaním. Ďalej sa účastníci zoznámia s klasifikáciou finančných trhov, obchodmi na finančných trhoch a operáciami na finančných trhoch. Účastníci získajú informácie o trhu akcií a trhu obligácií, o peňažných a kapitálových trhoch, burzách a OTC trhoch. Zoznámia sa s pojmami ako je riziko, určenie cien, návratnosť, efektívnosť finančných trhov atď.

Tútor predmetu Finančné trhy a investovanie: Ing. Bc. Dana Vojíková, MBA, MSc
Sylabus predmetu Finančné trhy a investovanie

 • Risk manažment

Cieľom predmetu Risk Manažment je zoznámiť účastníkov so základnými pojmami riadenia finančných a nefinančných rizík. Účastník získa prehľad o jednotlivých druhoch rizík, ktoré firma obvykle podstupuje, zoznámi sa s riadením, metódami merania a reguláciou finančných rizík. Ďalej sa zoznámi s pojmami ako je úverové riziko, riziko likvidity, úrokové riziko, význam kapitálovej primeranosti, s podstatou a zložkami trhového rizika, s operačným rizikom a úverovou analýzou.

Tútor predmetu Risk manažment: Ing. Bc. Dana Vojíková, MBA, MSc
Sylabus predmetu Risk manažment

 • Krízový manažment

Cieľom predmetu je zoznámiť účastníkov s činnosťou a miestom krízového managementu pri riadení organizácie. Aké požiadavky sú kladené na krízového manažéra, profil a štýl práce krízového manažéra, manažérske systémy riadenia. Analýza rizík a ich vplyv na vznik mimoriadnych a krízových situácií. Organizácia preventívnych opatrení na odvrátenie krízovej situácie. Zásady krízovej komunikácie, špecifiká manažérskeho rozhodovania, etický kódex krízového manažéra, riadenie ľudských zdrojov v dobe krízy.

Video-predstavenie predmetu Krízový manažment 
Tútor predmetu Krízový manažment: Jiří Štegl, MBA
Sylabus predmetu Krízový manažment

 

Voliteľný modul:

Strategický manažment

Strategický manažment je permanentný proces, pri ktorom sa neustále opakujú a prelínajú fázy strategickej analýzy, strategického plánovania, implementácie strategických zámerov a strategickej kontroly. Cieľom predmetu je, aby účastníci získali prehľad o problematike strategického riadenia organizácií, pochopili základné princípy plánovania a riadenia, osvojili si postupy a nástroje, ktoré sa pri strategickom plánovaní a riadení využívajú. Účastníci sa zoznámia s metódami, ako formulovať východiská, vykonávať situačné analýzy s využitím analytických metód, ako definovať ciele a následne stratégiu realizovať a kontrolovať.

Video-predstavenie predmetu Strategický manažment 
Tútor predmetu Strategický manažment: Roman Lindauer, Dipl. Mgmt.
Sylabus predmetu Strategický manažment

Krízový manažment

Cieľom predmetu Krízový manažment je zoznámiť účastníkov s činnosťou a miestom krízového manažmentu pri riadení organizácie. Aké sú požiadavky na krízového manažéra, profil a štýl práce krízového manažéra, manažérske systémy riadenia, analýza rizík a ich vplyv na vznik mimoriadnych a krízových situácií, organizácia preventívnych opatrení na odvrátenie krízovej situácie, zásady krízovej komunikácie, špecifiká manažérskeho rozhodovania, etický kódex krízového manažéra, riadenie ľudských zdrojov v čase krízy.

Video-predstavenie predmetu Krízový manažment 
Tútor predmetu Krízový manažment: Jiří Štegl, MBA
Sylabus predmetu Krízový manažment

Projektový manažment

Cieľom projektového manažmentu je zaistiť prípravu, realizáciu a priebežnú kontrolu úspešného projektu, ktorým sa rozumie taký sled činností, s ktorými v plánovanom čase a s plánovanými nákladmi budú dosiahnuté ciele projektu. Projektové riadenie dôsledne využíva systémový prístup k riešeniu problémov, kedy sa veci a javy zvažujú vo vzájomných súvislostiach. Cieľom a obsahom predmetu je zoznámiť sa so základnými finančnými a ekonomickými aspektmi projektového riadenia. Kľúčovým faktorom je ekonomická efektívnosť projektu, ktorú je možné merať špecifickými metódami. Cieľom predmetu je poskytnúť študentom výklad základných pojmov z oblasti riadenia projektov, poskytnúť výklad hlavných vedomostných oblastí potrebných pre riadenie projektu a utriediť a doplniť už existujúce znalosti účastníkov.

Sylabus predmetu Projektový manažment

Procesný manažment

Procesný prístup k riadeniu je sada nástrojov a metód, ktorých spoločnou myšlienkou je podporenie schopnosti firmy udržať alebo zvyšovať svoju výkonnosť. Medzi primárne benefity procesného riadenia patrí zvyšovanie výkonnosti procesov prevažne zameraných na kvalitu, náklady a čas. Medzi sekundárne benefity patrí objasnenie zodpovednosti hraníc medzi procesmi a organizačnými jednotkami, jasné zdieľanie informácií a efektívne využívanie zdrojov. Cieľom predmetu je podať študentom ucelené informácie z tejto oblasti. Študenti spoznajú najrôznejšie metódy využívané pre podporu procesného riadenia, riadenie optimalizačných projektov a dosahovanie stanovených cieľov.

Video predstavenie predmetu Procesný manažment 
Tútor predmetu Procesný manažment: Ing. Tomáš Jindra
Sylabus predmetu Procesný manažment

Globálny marketing

Cieľom predmetu Globálny marketing je oboznámiť účastníkov so základnými princípmi, špecifikami a nástrojmi globálneho marketingu. Účastníci sa zoznámia s faktormi, ktoré ovplyvňujú rozhodovanie o voľbe vstupu na medzinárodné trhy, aké existujú formy vstupu na zahraničné trhy, aké sú vývozné a dovozné aktivity, formy vstupov nenáročné na kapitálové investície (licencie, franchising), kapitálové vstupy na zahraničné trhy a ďalšie . Tiež získajú informácie o výbere cieľových trhov, positioningu v medzinárodnom prostredí, zoznámia sa s ich špecifikami.

Video-predstavenie predmětu Globálny marketing 
Tútor predmetu Globálny marketing: Mgr. Evžen Staněk
Sylabus predmetu Globálny marketing

Marketingová komunikácia

Cieľom predmetu Marketingová komunikácia je poskytnúť účastníkom ucelený prehľad jednotlivých nástrojov marketingovej komunikácie. Zameria sa na ich funkcie a najmä na ich využitie. Účastníci sa zoznámia s cieľmi marketingovej komunikácie, postavením komunikácie v marketingovej stratégii firmy, s tvorbou komunikačného mixu a ich metodikou. Ďalej sa zoznámia s jednotlivými druhmi marketingovej komunikácie ako je reklama, podpora predaja, PR, sponzoring, osobný predaj a ďalšie. Cieľom je priblížiť študentom aj hlavné smery vývoja marketingovej komunikácie. Ďalšia časť predmetu sa venuje problematike moderných trendov, medzi ktoré patrí napr. guerilla marketing, ambush marketing, branding, mobilný marketing a iné. Ďalej sa študenti detailnejšie zoznámia s event marketingom ako špecifickou a hojne používanou formou marketingu v podnikoch a organizáciách rôznych veľkostí.

Video-predstavenie predmětu Marketingová komunikácia 
Tútor predmetu Marketingová komunikácia: Mgr. Evžen Staněk
Sylabus predmetu Marketingová komunikácia

Strategický manažment predaja

Manažment predaja, ktoré sa sústredí na obyčajné stanovovanie cieľov, nespĺňa svoju funkciu. Skutočne profesionálny manažér predaja sa pri vedení predajného tímu zameriava predovšetkým na riadenie predajných aktivít a udržanie a rozvoj potrebných kompetencií. Kľúčovými predpokladmi pre strategické a efektívne riadenie predajných aktivít je okrem stanovených cieľov určenie predajnej stratégie a politiky a funkčný systém sledovania, merania a hodnotenia aktivít. Tomu napomáhajú vhodne zvolené štandardy a kľúčové parametre merania výkonnosti predaja (KPI). Cieľom predmetu je zoznámiť účastníkov s rolou a funkciou Sales Managementu v spoločnosti. Účastníci získajú informácie, ako zostaviť a realizovať predajné plány, riadiť predaj a dosahovať stanovené ciele predaja. Ďalej sa zoznámia s predajnými technikami, stratégiami a organizáciou predaja. Neoddeliteľnou súčasťou tohto predmetu je tiež zoznámenie so štýlmi vedenia predajných tímov, riadením, vedením a motiváciou tímu predajcov, koučovaním, delegovaním, rolou a úlohami Sales Managera. Po úspešnom absolvovaní predmetu budú poslucháči schopní zostaviť predajný plán spoločnosti vrátane vymedzenia kľúčových indikátorov výkonnosti a vhodnej metodiky kontroly.

Video-predstavenie predmetu Strategický manažment predaja 
Tútor predmetu Strategický manažment predaja: Roman Lindauer, Dipl. Mgmt.
Sylabus predmetu Strategický manažment predaja

Key Account Management

Jedným z kľúčových faktorov udržania dobrých obchodných výsledkov firmy je udržanie a rozvoj vzťahov s najdôležitejšími zákazníkmi. Práca s kľúčovými zákazníkmi je významnou činnosťou vo väčšine firiem. Rokovania so zákazníkmi je vzhľadom k vysoko konkurenčnému prostrediu stále náročnejšie. Tejto téme sa venuje predmet Key Account Management. Cieľom predmetu je, aby si účastníci uvedomili rolu a postavenie Key Account Managera vo firme a všetky oblasti, ktoré musí dobre ovládať, aby bol úspešný. Účastníci sa zoznámia s pojmami ako je identifikácia potrieb zákazníka, budovanie lojality, starostlivosť o kľúčového zákazníka, vyjednávanie, rozvoj obchodu, riadenie času a ďalšími. Študenti získajú vedomosti a zručnosti, ktoré zvýšia efektivitu a produktivitu ich práce s kľúčovými zákazníkmi.

Tútor predmetu Key Account Management: Dr. Zdeno Matta
Sylabus predmetu Key Account Management

 
Manažment rizík

Cieľom predmetu Manažment rizík je zoznámiť účastníkov so základnými pojmami riadenia finančných a nefinančných rizík vo finančných i v nefinančných firmách. Účastník získa prehľad o jednotlivých druhoch rizík, ktoré firma obvykle podstupuje, zoznámi sa s riadením, metódami merania a reguláciou finančných rizík. Ďalej sa zoznámi s pojmami ako je úverové riziko, riziko likvidity, úrokové riziko, význam kapitálovej primeranosti, s podstatou a zložkami trhového rizika, s operačným rizikom a úverovou analýzou.

Tútor predmetu Manažment rizík: Ing. Bc. Dana Vojíková, MBA, MSc
Sylabus predmetu Manažment rizík

Finančné trhy a investovanie

Cieľom predmetu Finančné trhy a investovanie je zoznámiť účastníkov s princípom a fungovaním finančných trhov, problematikou cenných papierov a ich obchodovaním. Ďalej sa účastníci zoznámia s klasifikáciou finančných trhov, obchodmi na finančných trhoch a operáciami na finančných trhoch. Účastníci získajú informácie o trhu akcií a trhu obligácií, peňažných a kapitálových trhoch, burzách a OTC trhoch. Zoznámia sa s pojmami ako je riziko, určenie cien, návratnosť, efektívnosť finančných trhov a ďalšími.

Tútor predmetu Finančné trhy a investovanie: Ing. Bc. Dana Vojíková, MBA, MSc
Sylabus predmetu Finančné trhy a investovanie

 
Manažment

Predmet Manažment zoznamuje študentov s pojmami a postupmi managementu v kontexte rozhodovania ekonomických subjektov. Zahŕňa všetky aspekty manažmentu z ich procesného hľadiska. Cieľom predmetu je osvojenie si umenia, ako efektívne riadiť a viesť pracovné tímy. Pozornosť je venovaná nájdeniu a tvorbe manažérskych zručností s prihliadnutím k individuálnym osobnostným rozdielom každého účastníka. Ďalšia časť predmetu je zameraná na riadenie organizácie na všetkých úrovniach. Predmet sa ďalej zameriava na vybrané manažérske zručnosti z oblasti vedenia ľudí a pracovných skupín.

Tútor predmetu Manažment: Ing. Richard Řehořek, MBA
Sylabus predmetu Manažment

Financie

V rámci predmetu Financie sa účastníci zoznámia so základmi finančného riadenia podniku, s nástrojmi finančného riadenia, s meraním a riadením výkonnosti podniku, sa základom plánovania a rozpočtovania a previazanosťou strategických cieľov v plánovacích dokumentoch vrátane dekompozície strategických cieľov do jednotlivých plánovacích dokumentov a motivačných kritérií. Zoznámi sa s problematikou finančných trhov, s ich významom pre fungovanie ekonomiky, ich segmentáciou a nástrojmi, so základnými princípmi rozhodovania investora a so základnými metódami oceňovania vybraných finančných inštrumentov.

Sylabus predmetu Financie

Human Resources

Personálna práca v zmysle riadenia ľudských zdrojov je jedným z hlavných procesov v rámci praxe úspešného manažéra. Ľudský kapitál je jednou z najdôležitejších zložiek podnikania, v ktorom sa odráža kvalita, s akou je o tento zdroj postarané. V rámci predmetu je kladený dôraz na jednotlivé procesy v oblasti riadenia ľudských zdrojov. Jedná sa o rozbor problematiky procesu výberu zamestnancov, adaptačného procesu, systému odmeňovania vo väzbe na podávaný výkon zamestnanca a možnosti organizácie, systému motivácie a hodnotenia zamestnanca, výcvik, vzdelávanie a kariérny rozvoj zamestnancov, firemnú kultúru a etiku organizácie, personálny audit, personálne plánovanie a personálny outsourcing. Absolvent získa základné teoretické vedomosti a praktické poznatky z týchto personálnych procesov, ktoré mu umožnia ich aplikáciu do vlastnej praxe.

Video-predstavenie predmetu Human resources 
Tútor predmetu Human resources: Bc. Ilona Bartovská
Sylabus predmetu Human resources

Finančný reporting a analýzy

Cieľom predmetu Finančný reporting a analýzy je zoznámiť účastníkov so základnými princípmi tvorby a využívania finančného reportingu pre riadenie firmy, osvojiť si znalosť základných dokumentov finančného riadenia a porozumieť základným nástrojom moderného finančného plánovania a finančnej analýzy.

Tútor predmetu Finančný reporting a analýzy: Ing. Libuše Krátká
Sylabus predmetu Finančný reporting a analýzy

Manažérske účtovníctvo

Úloha podnikového účtovníctva sa stále vyvíja, a to predovšetkým na zabezpečenie potrieb manažmentu a riadenia podniku. Aby účtovníctvo mohlo byť efektívne využívané ako zdroj informácií pre riadenie a manažérske rozhodovanie, je potrebné, aby manažéri rozumeli základným princípom a metódam účtovníctva, charakteristike jednotlivých zložiek aktív a pasív, nákladov a výnosov, postupom, ako účtovné dáta vznikajú a ako je možné využiť ich pre kontrolu, riadenie a prezentáciu podniku. Cieľom predmetu Manažérske účtovníctvo je zoznámiť účastníkov s teoretickými základmi i praktickým využitím metód manažérskeho účtovníctva vrátane jeho vzťahu k účtovníctvu finančnému a daňovému a k oblasti controllingu.

Tútor predmetu Manažérske účtovníctvo: Ing. Libuše Krátká
Sylabus predmetu Manažérske účtovníctvo

Plánovánie a rozvoj ľudských zdrojov

Cieľom predmetu je zoznámiť účastníkov s úlohami plánovania ľudských zdrojov. Naučia sa poznať proces plánovania ľudských zdrojov, ciele a stratégiu zabezpečovania ľudských zdrojov. Ďalej sa naučia zostavovať odhady budúcich potrieb ľudských zdrojov a naučia sa rozoznávať tvrdé a mäkké plánovanie ľudských zdrojov. Cieľom je preniknúť do stratégie rozvoja ľudských zdrojov, zostavovania plánu rozvoja ľudských zdrojov. Účastníci sa naučia identifikovať potreby vzdelávania pracovníkov a na ich základe využívať najnovšie prístupy k rozvoju ľudských zdrojov.

Tútor predmetu Plánovanie a rozvoj ľudských zdrojov: Bc. Ilona Bartovská
Sylabus predmetu Plánovanie a rozvoj ľudských zdrojov

Získavanie a výber pracovníkov

Cieľom predmetu Získavanie a výber pracovníkov je naučiť účastníkov poznať proces získavania a výberu nových pracovníkov v nadväznosti na plán ľudských zdrojov, systém oslovenia nových uchádzačov, metódy výberu pracovníkov. Súčasťou predmetu je vysvetlenie správneho plánovania prijímacích pohovorov a postupu pri pohovore. Ďalej sa účastníci naučia typy prijímacích pohovorov a ich správne vedenie v praxi, využitie assessment centier pre výber nových pracovníkov, psychologických testov a ďalších metód výberu nových pracovníkov. Ďalšou súčasťou je vysvetlenie významu personálnych agentúr pri výbere nových pracovníkov, ich výhod a nevýhod. Po úspešnom absolvovaní budú poslucháči schopní stanoviť základné postupy pre nájdenie, výber a ďalšiu prácu s novými pracovníkmi. Budú schopní zvoliť vhodnú metódu k jednotlivým častiam procesu, a to z pohľadu zamestnávateľa ako aj zamestnanca.

Tútor predmetu Získavanie a výber pracovníkov: Ing. Vojtěch Brant
Sylabus predmetu Získavanie a výber pracovníkov

Medzinárodné obchodné rokovania

Cieľom predmetu Medzinárodné obchodné rokovania je zoznámiť účastníkov so základnými pojmami a podmienkami pri uzatváraní medzinárodných obchodných dohôd a zmlúv, faktormi ovplyvňujúcimi úspešnosť medzinárodných obchodných rokovaní, základmi obchodnej etiky pri uzatváraní a naplňovaní medzinárodných obchodných zmlúv.

Tútor predmetu Medzinárodné obchodné rokovania: Ing. Petr Makovský, MBA
Sylabus predmetu Medzinárodné obchodné rokovania

Mezinárodné obchodné vzťahy

Cieľom predmetu Medzinárodné obchodné vzťahy je zoznámiť účastníkov s aktuálnymi trendmi vo vývoji medzinárodného obchodu, s aspektmi, ktoré tento vývoj najviac ovplyvňujú, ďalej so zapojením Českej republiky do medzinárodného obchodu vrátane členstva vo WTO, so základnými témami v oblasti medzinárodného obchodu ako napr. financovanie exportu a importu, poistenie rizík, vplyv pohybu menových kurzov, colné záležitosti, logistika atď.

Tútor predmetu Medzinárodné obchodné vzťahy: Ing. Petr Makovský, MBA
Sylabus predmetu Medzinárodné obchodné vzťahy

Plánovanie IT stratégie

Cieľom predmetu Plánovanie IT stratégie je zoznámiť účastníkov so základnými pojmami manažérskeho plánovania v oblasti IT. Účastníci získajú vedomosti o jednotlivých aspektoch IT Managementu v danom segmente, zoznámia sa s riadením, metódami vyhodnocovania i efektívnou optimalizáciou procesu plánovania v prostredí IT. Účastníci sa zoznámia so vzťahom globálnej a informačnej stratégie a jednotlivými fázami procesu formulácie a implementácie stratégie.

Video-predstavenie predmetu Plánovanie IT stratégie 
Tútor predmetu Plánvovanie IT stratégie: Ing. Aleš Háněl, MBA
Sylabus predmetu Plánovanie IT stratégie

IT infraštrúktura

Cieľom predmetu IT infraštruktúra je zoznámiť účastníkov so základnými pojmami definovania a napĺňania stratégie v oblasti IT infraštruktúry. Účastníci získajú vedomosti o jednotlivých zložkách IT. Zoznámia sa s metódami ich vyhodnocovania i s efektívnou optimalizáciou celého procesu aplikácie podnikovej informatiky. Účastníci sa ďalej zoznámia s pojmami, ako sú outsourcing, CRM, ERP, HW prostriedky.

Video-predstavenie predmetu IT infraštruktúra 
Tútor predmetu IT infraštruktúra: Ing. Aleš Háněl, MBA
Sylabus predmetu IT infraštruktúra

 
E-Commerce

Cieľom predmetu E-Commerce je zoznámiť účastníkov s problematikou marketingovej stratégie a obchodu prostredníctvom internetu, s vývojom internetového prostredia, jeho špecifickými aspektmi a faktormi, ktoré ovplyvňujú celkový rozvoj a podporu podnikania súčasných podnikateľských subjektov na trhu. Po úspešnom absolvovaní budú poslucháči schopní porovnať základné informácie s dosiahnutými výsledkami štúdia, ich predpokladmi a závermi, identifikovať spôsoby riešenia konkrétnych modelových situácií a problémy pri rozhodovaní manažéra ako plánovať stratégiu firmy v oblasti obchodu a propagácie na internete.

Video-predstavenie predmetu E-commerce  
Tútor predmetu E-commerce: Mgr. Milan Rataj, MBA
Sylabus predmetu E-commerce

Internetová komunikácia

Cieľom predmetu Internetová komunikácia je zoznámiť účastníkov s problematikou marketingovej stratégie a obchodu prostredníctvom internetu a zároveň je cieľom rozvíjať technické metodiky a psychológiu marketingovej komunikácie prostredníctvom overených techník oslovovania trhu v rámci SEO a SEM pre účastníkov pri rozhodovacích procesoch a stanovovaní kritérií pri podpore podnikania na konkrétnych prípadových štúdiách. Po úspešnom absolvovaní budú poslucháči schopní porovnať informácie s dosiahnutými výsledkami štúdia, ich predpokladmi a závermi, identifikovať spôsoby riešenia konkrétnych modelových situácií a problémy pri rozhodovaní manažéra ako plánovať stratégiu firmy v rámci finančného ako aj strategického plánu marketingovej komunikácie.

Video-predstavenie predmetu Internetová komunikácia 
Tútor predmetu Internetová komunikácia: Mgr. Milan Rataj, MBA
Sylabus predmetu Internetová komunikácia

Komunikácia

Predmet Komunikácia je založený na kompilácii poznatkov z oborov, ktorých spoločnou témou je efektívna komunikácia s verejnosťou v najširšom slova zmysle. V rámci predmetu sa účastníci zoznámia so základnými formami komunikácie a ich prelínaním. Dôraz je kladený predovšetkým na rozvoj osobnostných komunikačných predpokladov manažéra. Neoddeliteľnou súčasťou predmetu je oboznámenie študentov so zásadami správnej externej aj internej komunikácie, vrátane ich rozdielov či zhodných rysov. V segmente externej komunikácie je kladený dôraz na pochopenie a zvládnutie zásad vyrovnaného vzťahu s novinármi, a tým i dosiahnutie požadovaného mediálneho obrazu, resp. vnímania verejnosťou.

Video-predstavenie predmetu Komunikácia 
Tútor predmetu Komunikácia: Mgr. Markéta Dvořáčková, MBA
Sylabus predmetu Komunikácia

Marketing

Keďže marketing je dôležitou disciplínou rozhodujúcou o úspechu či neúspechu spoločnosti na trhu, je cieľom predmetu poskytnúť účastníkom ucelený pohľad na význam, zmysel, princípy a podstatné črty marketingu. Predmet sa sústreďuje nielen na získanie potrebných teoretických vedomostí, ale zároveň sa dotýka aj praktického uskutočnenia marketingových aktivít. Pozornosť je venovaná formám vstupu na zahraničné trhy, aké sú vývozné a dovozné aktivity, formy vstupov nenáročné na kapitálové investície (licencie, franchising), kapitálové vstupy na zahraničné trhy a ďalšie. Cieľom je, aby absolventi predmetu Marketing boli schopní pohybovať sa v domácom  ako aj v cudzom prostredí iných kultúr.

Video-predstavenie predmetu Marketing 
Tútor predmetu Marketing: Mgr. Evžen Staněk
Sylabus predmetu Marketing

Manažerská etiketa a etika

Predmet Manažérska etiketa a etika zoznamuje účastníkov programu Interactive Online MSc s problematikou podnikateľskej etiky, jej vývojom a jednotlivými aspektmi a faktormi, ktoré ju ovplyvňujú. V rámci predmetu si osvojíte pravidlá obchodného a diplomatického protokolu a spoločenskej etikety. Ďalej sa dozviete, aké sú najčastejšie etické prehrešky a najväčšie nedostatky. Zistíte, ako rokovať so zahraničnými partnermi, na čo si dávať pozor a ako urobiť dobrý dojem na obchodného partnera. Zároveň je cieľom predmetu rozvíjať etickú citlivosť účastníkov pri rozhodovacích procesoch pomocou aplikácie etických kritérií.

Tútor predmetu Manažérska etiketa: Roman Lindauer, Dipl. Mgmt.
Sylabus predmetu Manažérska etiketa

Manažment cestovného ruchu

Cieľom predmetu Manažment cestovného ruchu je oboznámiť študentov so základnými definíciami cestovného ruchu, jeho vývojom a významným prínosom pre ekonomiku jednotlivých krajín. Ďalej poukázať na nezastupiteľnú hospodársku funkcie cestovného ruchu, význam rozdelenia cestovného ruchu na domáci a medzinárodný. Zároveň pojednanie o zriaďovaní podnikov cestovného ruchu v Českej republike a legislatívnom rámci pre podnikanie cestovných kancelárií a agentúr (vrátane legislatívnej úpravy vzťahov cestovných kancelárií a agentúr voči spotrebiteľom). Ďalším cieľom predmetu je analýza faktorov, ovplyvňujúcich cestovný ruch vo svete. Štúdium uľahčí študentom zoznámiť sa s úspešným vedením (systémom manažmentu) cestovných kancelárií, plánovaním ich činnosti a organizáciou cestovného ruchu v Českej republike, manažmentom ľudských zdrojov v cestovnom ruchu a procesným prístupom marketingových aktivít v cestovných kanceláriách (marketing služieb, marketing cestovného ruchu, marketingový mix cestovného ruchu a jeho charakteristika).

Video-predstavenie predmetu Manažment cestovného ruchu
Tútor predmetu Manažment cestovného ruchu: JUDr. Josef Šesták
Sylabus predmetu Manažment cestovného ruchu

Civilná letecká doprava

Cieľom predmetu je oboznámiť študentov s problematikou civilného letectva, postavením leteckej dopravy vo svete a v Českej republike, vymedzením pojmu „Letecký dopravca“ a ďalšou problematikou civilnej leteckej dopravy. V rámci predmetu sa študenti zoznámia s vývojom leteckej dopravy od striktne centralizovanej (regulovanej) až po postupný proces decentralizácie (deregulácia), začínajúci už v osemdesiatych rokoch 20. storočia s dôrazom na nezastupiteľnú úlohu tejto deregulácie na ďalší rozvoj leteckej dopravy až do súčasnosti, vrátane jej vplyvu na činnosť klasických leteckých dopravcov, na vznik nízkonákladových leteckých spoločností a tým aj na rozvoj medzinárodného cestovného ruchu.

Video-predstavenie predmetu Civilná letecká doprava
Tútor predmetu Civilná letecká doprava: JUDr. Josef Šesták
Sylabus predmetu Civilná letecká doprava

Mám záujem o štúdium MSc

Získajte titul MSc za cenu 3 533 EUR*
 • Diplom vydaný americkou univerzitou
 • Výuka v slovenskom, českom alebo anglickom jazyku
 • Vysoká kvalita tútorov

* Táto cena zodpovedá ekvivalentu ceny bez DPH. Konečná cena je 4 240 EUR.

Máte otázky ohľadom štúdia MSc?

* povinné položky

Časté otázky