LIGS University

Čo získam štúdiom manažérskeho programu na LIGS University?

Čo získam štúdiom manažérskeho programu na LIGS University?

Do praxe okamžite prenositeľné znalosti

Všetko, čím sa budete v rámci štúdia zaoberať, či už pri písaní písomných prác, konzultáciách alebo počas webinárov, môžete využiť a preniesť do svojej praxe.

Nové informácie a zručnosti z dôležitých odborov

Štúdiom a absolvovaním webinárov získate nové informácie, skúsenosti a zručnosti z rozmanitých, dôležitých a zaujímavých odborov a oblastí, ktoré sú prínosné pre vašu manažérsku prax. Dozviete sa novinky a trendy z oblastí, s ktorými sa stretávate vo vašom pracovnom živote.

Východisko z osobnej či profesijnej stagnácie

Máte pocit osobnej či pracovnej stagnácie? Cítite, že sa neposúvate dopredu tak, ako by ste chceli alebo ako by ste si priali? Už dlho ste neurobili nič pre svoj ​​osobný rozvoj? Východiskom z tejto situácie je štúdium na LIGS University, ktoré vás obohatí a tiež si v rámci neho doplníte alebo utriedite vaše profesijné znalosti a skúsenosti.

Nové kontakty

V priebehu štúdia máte možnosť stretávať sa v rámci webinárov s tútormi - odborníkmi z praxe, s ktorými môžete diskutovať na zaujímavé témy a vymieňať si skúsenosti a názory. Ďalej máte možnosť chatovať s ďalšími študentmi a tútormi prostredníctvom Študentského informačného systému. Ďalšou možnosťou získania nových kontaktov je účasť na akciách LIGS University, ktoré sa konajú v priebehu celého roka.

Konkurenčnú výhodu oproti ostatným

Konkurencia je všade okolo nás, vo všetkých oblastiach a odboroch, a preto je potrebné s ňou účinne bojovať. Konkurenčnú výhodu oproti ostatným môžete získať práve štúdiom na LIGS University, ktoré vám prinesie nové poznatky, skúsenosti a zručnosti, ktoré sa naučíte využívať a implementovať do svojho pracovného i osobného života.

Šancu na kariérny postup

Nie je žiadnym tajomstvom, že po absolvovaní štúdia nezíska absolvent iba titul a diplom, ale zároveň si zvýšením svojej vlastnej odbornej kvalifikácie zvyšuje aj svoju šancu na kariérny postup - či už vo svojom súčasnom zamestnaní alebo pri hľadaní nového pracovného uplatnenia.

Predpoklad pre vyššie ohodnotenie v práci

Jedným z predpokladov pre získanie vyššieho ohodnotenia v práci (či už sa jedná o finančné alebo iné ohodnotenie) je aj zvýšenie si svojej vlastnej kvalifikácie. A práve absolvovanie štúdia, ktoré vedie k získaniu prestížneho profesijného manažérskeho titulu môže viesť k tomu, že vás vaši zamestnávatelia odmenia, povýšia alebo inak ohodnotia vašu usilovnosť.

Spoznanie moderného spôsobu vzdelávania

Na LIGS University môžete študovať formou blended learning alebo interactive online. Záleží len na vás, pre ktorú formu štúdia sa rozhodnete. Každá forma v sebe obsahuje moderné prvky vzdelávania (webináre, Študentský informačný systém, e-learning a ďalšie).

Prestížny americký titul

Absolvovaním programu MBA, MPA, MSc, DBA alebo PhD na LIGS University získate prestížny americký profesijný celosvetovo uznávaný titul, ktorý sa uvádza za menom, a ďalej dostanete diplom vydaný americkou LIGS University.

Prečo si vybrať LIGS University?

 

Možnosť vyskúšať si štúdium na skúšku

LIGS University ponúka záujemcom o štúdium v online programoch MBA, MPA a MSc unikátnu možnosť vyskúšať si štúdium na skúšku. Ak si záujemca o štúdium nie je istý, či mu bude štúdium vyhovovať alebo či ho bude zvládať (či už z časových alebo iných dôvodov), môže si štúdium počas 60 dní vyskúšať na "nečisto". Až potom sa rozhodne, či chce v štúdiu pokračovať alebo nie. Viac o štúdiu na skúšku nájdete tu.

Prispôsobenie časovo zaneprázdneným manažérom

Manažérske programy LIGS University sú vďaka svojej forme a flexibilite čo najviac prispôsobené manažérom, ktorí sú pracovne veľmi vyťažení.

Zahájenie programov kedykoľvek

Programy Interactive Online MBA, MPA, MSc, DBA a PhD je možné začať kedykoľvek v priebehu roka. Zahájenie programu Executive MBA je spravidla v apríli a v októbri príslušného roka.

Programy v slovenčine, češtine alebo angličtine alebo v kombinácii týchto jazykov

Programy Interactive Online môžete študovať v slovenskom, českom alebo anglickom jazyku alebo v ich kombináciách podľa svojho záujmu. Program Executive MBA je v českom jazyku.

Výber z mnohých špecializácií

Programy LIGS University sú poskytované vo viacerých špecializáciách, aby si mohol každý vybrať podľa svojich záujmov a potrieb.

Diplom vydaný americkou univerzitou

Interactive Online programy MBA, MPA, MSc, DBA a PhD sú poskytované americkou LIGS University, USA so sídlom v Honolulu na Hawaii. Program Executive MBA je touto americkou univerzitou validovaný. Po ukončení programu získajú absolventi diplom a titul z americkej univerzity. 

Získanie nových skúseností a kontaktov

Študenti majú možnosť osobnej výmeny skúseností, názorov a kontaktov prostredníctvom chatu na študentskom webe alebo počas webinárov. Navyše sa študenti programu Executive MBA pravidelne stretávajú počas svojho štúdia na tutoriáloch (dvojdňové sústredenia), v rámci ktorých sa konajú praktické workshopy.

Blended learning alebo interactive online forma štúdia

Obe tieto formy štúdia rešpektujú pracovné vyťaženie študentov a sú ideálnou formou, ako skĺbiť vzdelávanie, zamestnanie, rodinu a koníčky, a pritom maximálne pomáhajú rozvoju študentov.

Oxfordský tútorský model

LIGS University vo svojich vzdelávacích programoch efektívne kombinuje to najlepšie z dvoch najúspešnejších vzdelávacích systémov na svete, tzn. flexibilitu vzdelávania, ktorú umožňuje blended learning alebo interactive online forma programov tak typická pre americký vzdelávací systém a Oxfordský tútorský model, ktorý má (ako už názov napovedá) korene v britskom vysokoškolskom systéme. Základom Oxfordského tútorského modelu je tzv. „one - to – one“ vzdelávanie. To znamená, že študentovi je v rámci každého predmetu či modulu priradený jeden konkrétny tútor, s ktorým má možnosť konzultovať svoje štúdium, a ktorý študenta vedie pri písaní seminárnej práce, resp. aj práce záverečnej. Je to presný opak klasickej a do značnej miery zastaranej a neosobnej formy výučby založenej na pasívnych prednáškach vo veľkých sálach. Oxfordský tútorský model je založený na aktívnom vzťahu tútora (skúseného profesionála s praxou v danej oblasti) a študenta, ktorému tútor poskytuje asistenciu a odborné vedenie pri rozvoji jeho vedomostí a zručností (nie priame a pasívne „vyučovanie“). Veľkou výhodou je možnosť maximálne prispôsobiť štúdium vstupným vedomostiam ako aj budúcim potrebám každého študenta. Vďaka tomu tak tútor odovzdáva študentovi hodnotnú a personalizovanú spätnú väzbu tak potrebnú pre jeho rozvoj. Vďaka Oxfordskému tútorskému modelu aplikovanému v LIGS University je možné určiť silné a slabé stránky každého študenta v rámci všetkých predmetov, a tým pre neho maximálne zefektívniť priebeh vzdelávania.

Možnosť prerušenia či predĺženia štúdia

Vzhľadom na to, že každý z nás sa môže vo svojom živote dostať do zložitej životnej či pracovnej situácie, a potom prichádza na rad jej riešenie a všetko ostatné ide bokom, umožňuje LIGS University svojim študentom, aby si mohli svoje štúdium bezplatne prerušiť či predĺžiť, a to aj opakovane.

Poznávací a jazykový pobyt na Hawaii

Študenti programov LIGS University majú možnosť za zvýhodnených podmienok absolvovať poznávací a jazykový pobyt na Hawaii s dostatočným časom na cestovanie a poznávanie krás Hawaii. Pobyt je možné spojiť aj s rodinným pobytom. Viac informácií nájdete tu.

Cenová prístupnosť vzdelávania s možnosťou splátok

Ceny Interactive Online programov, ktoré sú uvedené v príslušných cenníkoch, sú konečné a nepripočítavajú sa k nim žiadne ďalšie poplatky.

Možnosť požičania odborných kníh a časopisov

Študenti majú možnosť požičať si odborné knihy a časopisy v knižnici v priestoroch LIGS University. V študentskom systéme majú navyše prístup do online knižnice.

Vysoká kvalita tútorov (lektorov)

Tútori pôsobiaci na LIGS University majú za sebou významnú manažérsku prax a bohaté skúsenosti vo svojich odboroch, čo je kľúčové pre ich efektívne odovzdávanie študentom a uplatnenie skúseností a zručností v praxi. Detailné informácie o tútoroch LIGS University nájdete tu.

Inštitút ombudsmana a Vedecká rada LIGS University

Z dôvodu neustálej snahy zvyšovať spokojnosť študentov programov LIGS University a ďalej zlepšovať kvalitu ponúkaných programov MBA,MPA, MSc, DBA a PhD bol zriadený Inštitút ombudsmana a Vedecká rada LIGS University, ktorá dohliada na kvalitu programov. Detailné informácie nájdete tu.

Študentský informačný systém (SIS)

SIS umožňuje prístup ku štúdiu kedykoľvek a odkiaľkoľvek a obsahuje predovšetkým študijné elektronické materiály, elektronický index, hodnotenie prác, termíny webinárov, kontakty na tútorov, informácie z LIGS University a ďalšie dôležité informácie a materiály potrebné pre úspešné absolvovanie zvoleného programu.

Možnosť navoliť si predmety podľa záujmu a potrieb aj podľa jazykov

V rámci štúdia v Interactive Online programoch má študent možnosť vybrať si časť predmetov podľa svojho záujmu a zamerania. V praxi to funguje tak, že časť predmetov je zhodná pre všetkých študentov daného programu a časť predmetov si študent vyberá individuálne podľa svojich potrieb a záujmu. Navyše môže vybrané predmety študovať v rôznych jazykoch.