Webové stránky používajú súbory cookie na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti.

Súhlas so spracovaním osobných údajov

Udeľujem súhlas spoločnosti LIGS University LLC, File Number: 89080 C5, so sídlom 810 Richards Street, suite 836, Honolulu, Hawaii 96813, USA (ďalej iba „LIGS University“), so spracovávaním osobných údajov podľa podmienok uvedených nižšie. Osobné údaje sú spracovávané v rozsahu, v akom boli mnou poskytnuté LIGS University, teda v rozsahu registračných formulárov na webových stránkach www.ligsuniversity.cz, www.ligsuniversity.com, www.ligsuniversity.sk, www.onlinembastudies.com, www.onlinedbastudies.com, www.onlinephdstudies.com (ďalej iba „web“) a ďalej v rozsahu údajov a informácií získaných v rámci môjho používania webu

V prípade, že sa zúčastním akcií usporiadaných LIGS University, súhlasím tiež so spracovaním dodatočných osobných údajov v rozsahu registračného formuláru pre túto akciu a to i po ukončení tejto akcie. Jedná sa hlavne o meno, priezvisko, pohlavie, dátum narodenia, kontaktné informácie či elektronické údaje IP adresu a cookies (ďalej iba „Osobné údaje“).

Právnym základom spracovania Osobných údajov je tento súhlas. Na základe tohto súhlasu je LIGS University oprávnená spracovávať Osobné údaje za účelom zaistenia riadnej realizácie marketingových aktivít, vytvárania prieskumov a obchodných štatistík ohľadom správania, zasielania obchodných emailov a správ o niektorých službách informačnej spoločnosti (vrátane zasielania obchodných správ elektronickými prostriedkami), zasielania pozvánok na akcie usporadúvané LIGS University, poskytovania odborných a marketingových informácií, to všetko akýmikoľvek prostriedkami komunikácie, hlavne prostredníctvom webu, e-mailom, telefonicky a poštou.

Ďalej udeľujem súhlas s tým, že LIGS University môže na základe Osobných údajov vykonávať profilovania a spracovávať ich na základe použitia automatizovaných postupov. To znamená, že pri použití uvedených  postupov môžu byť Osobné údaje automaticky spracovávané takým spôsobom, aby boli užívateľom poskytované výhody a ponuky odpovedajúce ich preferenciám a/alebo záujmom na základe zisteného správania. V dôsledku automatizovaného rozhodovania môžu jednotliví užívatelia dostať odlišné výhody a ponuky, prípadne niektoré poskytované ponuky a/alebo výhody môžu byť dostupné iba vybraným užívateľom. 

K Osobným údajom nebude mať bez môjho dodatočného súhlasu alebo zákonnej povinnosti prístup tretia osoba.

Tento súhlas udeľujem na obdobie 5 rokov, najdlhšie samozrejme do doby odvolania tohto súhlasu a po dobu nevyhnutne nutnú pre jeho odvolanie, čo môžem učiniť kedykoľvek. Odvolaním súhlasu nie je dotknutá zákonnosť spracovania vychádzajúca zo súhlasu, ktorý bol daný pred jeho odvolaním. Odvolanie súhlasu tiež nemá vplyv na spracovanie Osobných údajov, ktoré LIGS University spracováva na základe iného právneho základu, než je súhlas. (t.j. hlavne ak je spracovávanie nevyhnutné pre splnenie zmluvy, právnej povinnosti či iných dôvodov uvedených v platných právnych predpisoch.)

 

Zásady ochrany Osobných údajov

LIGS University LLC

Posledná aktualizácia: máj 2018

Tieto zásady ochrany osobných údajov obsahujú informácie o tom, aké Vaše osobné údaje zhromažďujeme, ako ich využívame, ako dochádza k ich zverejňovaniu a ako ich chránime.

KTO SPRACOVÁVA VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE:

Správcom Vašich osobných údajov je spoločnosť LIGS University LLC, File Number 89080 so sídlom: 810 Richards Street, suite 836, Honolulu Hawaii 96813, USA, zastúpená prezidentom Dr. Pavlom Makovským („Správca“).

KONTAKT:

S Vašimi podnetmi alebo sťažnosťami nás môžete kontaktovať na e-mailovej adrese: dataprotection@ligsuniversity.com

AKÉ VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE MÔŽEME SPRACOVÁVAŤ:

Spracovávame iba osobné údaje, ktoré nám poskytujete v súvislosti s využívaním našich služieb, zasielaním obchodných správa a emailov a uzatváraním zmlúv.

Najčastejšie ide o:

 • Meno, priezvisko
 • Dátum narodenia
 • Telefónne číslo
 • E-mailová adresa
 • IP adresa
 • MAC adresa

V prípade, že ste s nami už uzavreli zmluvu, obvykle spracovávame nasledujúce osobné údaje:

 • Trvalé bydlisko
 • Rodinný stav
 • Číslo účtu
 • IČ (u SZČO)
 • Rodné číslo
 • Miesto narodenia
 • Doklad totožnosti (číslo OP/ Kópia OP/ZP)*
 • Štátne občianstvo
 • Vzdelanie
 • Zamestnanie, pracovná pozícia

 

OBDOBIE, POČAS KTORÉHO VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE SPRACOVÁVAME

Vaše údaje budeme spracovávať vždy počas celého obdobia trvania zmluvného vzťahu medzi nami a následne na základe Vami udeleného súhlasu po dobu neurčitú alebo do odvolania súhlasu.

Žiadosť o vymazanie Osobných údajov nájdete na stiahnutie tu.

Súhlas so spracovaním osobných údajov môžete kedykoľvek odvolať. Odvolaním súhlasu však nie je dotknutá zákonnosť spracovania Vašich osobných údajov založená na predchádzajúcom súhlase pred jeho odvolaním. Odvolať súhlas môžete kedykoľvek písomne zaslaním emailu alebo listu na vyššie uvedenú kontaktnú adresu nášho zástupcu, a to bez akýchkoľvek nákladov navyše a následkov pre súčasné alebo budúce zmluvné vzťahy medzi nami a Správcom. V takom prípade zastavíme akékoľvek spracovateľské činnosti.

Niektoré osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné pre riadne plnenie zmluvy, spracovávame, bez ohľadu na Váš súhlas, počas nevyhnutného obdobia (vrátane napríklad poskytnutého reklamačného obdobia). To platí aj pre plnenie povinností, ktoré pre nás vyplývajú z obecne záväzných predpisov, kedy musíme spracovávať niektoré Vaše osobné údaje počas stanoveného obdobia takými právnymi predpismi či v súlade s nimi, a to i po prípadnom odvolaní Vášho súhlasu.

VAŠE ĎALŠIE PRÁVA

Vo vzťahu k Vašim osobným údajom máte hlavne:

 • právo svoj súhlas kedykoľvek odvolať;
 • právo osobné údaje opraviť či doplniť;
 • právo žiadať obmedzenie spracovania;
 • právo vzniesť námietku alebo sťažnosť proti spracovaniu v určitých prípadoch;
 • právo žiadať prenesenie údajov;
 • právo na prístup k osobným údajom;
 • právo byť informovaný/á o porušení zabezpečenia osobných údajov v určitých prípadoch;
 • právo na vymazanie údajov (právo byť „zabudnutý“) v určitých prípadoch; a
 • ďalší práva stanovené v obecnom nariadení o ochrane osobných údajov.

 

SPRACOVATELIA A PRIJEMCOVIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Vaše osobné údaje spracováva priamo Správca, prípadne Spracovateľ, ktorý tiež poskytuje dostatočné a vierohodné záruky o technickom a organizačnom zabezpečení ochrany vašich osobných údajov. Spracovanie Vašich osobných údajov prebieha v technicky i fyzicky zabezpečených elektronických informačných systémoch.

ODOVZDÁVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV DO TRETÍCH KRAJÍN

Vaše osobné údaje nemáme v úmysle odovzdať do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii.

Vaše osobné údaje však môžu byť za určitých podmienok sprístupnené štátnym orgánom (súdom, polícii, notárom, finančným úradom apod., v rámci výkonu ich zákonných právomocí) alebo ich môžeme poskytnúť priamo iným subjektom v rozsahu stanovenom zvláštnym zákonom.

AUTOMATIZOVANÉ ROZHODOVANIE

Vaše osobné údaje nepoužijeme na rozhodovanie čisto na báze automatizovaného spracovania, ani profilovania.

KONTAKTNÉ OSOBY SPRÁVCA

V prípade akýchkoľvek podnetov, otázok alebo nejasností v súvislosti so spracovaním Vašich osobných údajov vrátane sťažností, sa možno obrátiť na Správcu, konkrétne na zástupcu pre vybavovanie podnetov alebo sťažností subjektov údajov, ktorý je uvedený vyššie.

KONTAKTNÉ ÚDAJE DOZOROVÉHO ÚRADU

V prípade pochybností o dodržiavaní povinností súvisiacich so spracovaním Vašich osobných údajov sa so sťažnosťou tiež môžete obrátiť na Úrad pre ochranu osobných údajov.

* Právnym základom spracovania Osobných údajov je tento súhlas.
Zhromaždené osobné údaje budú použité na účely uvedené nižšie a budú slúžiť ako základ pre kritériá prijímania a výberu, rozhodovania o prijatí a štipendiách a pre komunikáciu v súvislosti s prijatím; osobné údaje budú používané ako doklad pri overovaní totožnosti študentov, kvalifikácie, študijných výsledkov a ďalších informácií uvedených v prihláškach/dokumentoch; k zisteniu možných viacnásobných prihlášok, k vyhľadávaniu záznamov o predchádzajúcom a súčasnom štúdiu na LIGS University a iných inštitúciách a k identifikácii študenta.
Ak je záujemca na LIGS University prijatý, osobné údaje poskytnuté pri podávaní prihlášky sú uložené ako finálna verzia v univerzitnom informačnom systéme evidencie klientov spolu s osobnými údajmi (vrátane fotografie) poskytnutými počas registrácie a stanú sa súčasťou oficiálnych záznamov študenta.
Osobné údaje budú považované za dôverné a budú nimi disponovať len oprávnení pracovníci univerzity. LIGS University môže osobné údaje poskytnúť externému sprostredkovateľmi na vyššie uvedené činnosti a účely, napríklad na spracovanie študentských víz, zabezpečenie aktivít (okrem iného aj výmenných pobytov, stáží a exkurzií) a udeľovanie štipendií a finančnej pomoci či v prípadoch, kedy si to vyžaduje zákon.
Osobné údaje sú LIGS University poskytované v súvislosti s vyplnením prihlášky na štúdium a, v prípade prijatia, prostredníctvom registrácie na štúdium a počas štúdia na univerzite. Osobné údaje bude univerzita používať pri výkone svojich administratívnych, vzdelávacích, akademických a výskumných činností a na priamo súvisiace účely.
Poskytovanie osobných údajov je dobrovoľné, avšak neposkytnutie relevantných osobných údajov znemožní univerzite vykonávať príslušné činnosti, napr. posúdenie prihlášky na štúdium, vykonanie registrácie študenta a zápis na študijné programy.
Osobné údaje budú bezpečne uložené v zabezpečenom systéme pre správu klientov v priebehu štúdia a počas piatich rokov od ukončenia štúdia študentom. Následne budú osobné údaje študenta archivované. V oboch prípadoch budú v LIGS University uchovávané v súlade s univerzitnými zásadami ochrany osobných údajov.

LIGS University LLC

Přihlásit se do studenstské sekce