Webové stránky používajú súbory cookie na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti.

Interactive Online MBA

100 % online štúdium Master of Business Administration


Štúdium 100 % online MBA na LIGS University vám pomôže využiť získané znalosti a schopnosti ihneď vo vašej praxi. Štúdium je prispôsobené  časovo zaneprázdneným študentom a využíva výhody moderných technológií.

 • Začnite sa zlepšovať a pracovať na svojom rozvoji hneď a nečakajte na termín zahájenia -  výhodou 100 % online štúdia MBA na LIGS University je možnosť zahájiť štúdium kedykoľvek v priebehu roka; určujete si čas, dĺžku i intenzitu svojho štúdia, a preto môžete vaše online štúdium MBA skĺbiť s prácou, rodinou i koníčkami
 • Prispôsobte si štúdium MBA svojim potrebám, očakávaniam i záujmom – máte možnosť si vybrať z mnohých špecializácií a ďalších predmetov podľa toho, čo vás zaujíma a čo potrebujete pre vašu prácu, výber predmetov vám umožňuje zlepšovať sa v oblastiach, ktoré sú pre vás dôležité a predmety neštudujete len preto, že to od vás chce škola
 • Využite štúdium online MBA pre svoj maximálny prínos a úžitok – svoje znalosti môžete obohatiť účasťou na webinároch z rôznych oblastí i nad rámec zvolených predmetov
 • Nie ste v tom sami i napriek tomu, že štúdium MBA je 100 % online, máte k dispozícii Osobného študijného poradcu, ktorý je vám k dispozícii počas celého vášho štúdia
 • Získavajte skúsenosti a vedomosti od profesionálov – tútori (vyučujúci) LIGS University – odborníci z praxe vám odovzdávajú svoje vedomosti a skúsenosti, vďaka čomu získate nový pohľad na študované oblasti
 • Dĺžka štúdia MBA závisí na vás – určujete si tempo a rýchlosť vášho štúdia a záleží iba na vás, ako rýchlo štúdium zvládnete a kedy ho dokončíte
 • Rozvrhnite si svoje školné do splátok – štúdium online MBA na LIGS University je cenovo dostupné, daňovo uznateľné, a školné si navyše môžete rozložiť až do ôsmych splátok počas celého trvania svojho štúdia
 • Zlepšujte sa aj po ukončení štúdia – neobmedzený prístup do Študentského informačného systému a možnosť zúčastňovať sa webinárov aj po skončení programu

Jednoducho povedané, štúdium 100 % online MBA na LIGS University pre vás znamená kvalitu, prínos, flexibilitu, skúsenosti, tradíciu, podporu, úspech a budúcnosť


Špecializácie MBA         Cenník MBA         Chcem študovať

Prečo študovať online MBA na LIGS University?

 • Vysoká kvalita tútorov – praktický prínos vášho štúdia
 • Študentský informační systém – informácie a materiály na jednom mieste, prístupné z akéhokoľvek počítača, tabletu či smartfónu na celom svete
 • Online knižnica – knihy a študijné materiály v cene štúdia
 • Medzinárodná akreditácia ASIC Premier University – potvrdenie kvality a vysokého štandardu štúdia na LIGS University
 • Možnosť štúdia na splátky bez navýšenia ceny školného 
 • Okamžitý prínos a previazanosť s praxou – znalosti a schopnosti ihneď využiteľné vo vašej práci
 • Konkurencieschopnosť na trhu práce – štúdiom MBA získate výhodu na trhu práce
 • Titul MBA – prestížny a svetovo uznávaný titul MBA a diplom  

Podrobné informácie

o Online MBA vám radi
zašleme na váš e-mail. 


Štruktúra programu Interactive Online MBA

Manažérsky program Interactive Online MBA sa skladá celkom z 12 predmetov. Študent absolvuje 6 predmetov základného modulu (Manažment, Financie, Marketing, Human Resources, Komunikácia a Manažérska etiketa a etika), 2 predmety zvolenej špecializácie (podľa výberu) a 4 predmety z voliteľného modulu (podľa výberu).

 • Strategický manažment

  Strategický manažment

  Strategický manažment je permanentný proces, pri ktorom sa neustále opakujú a prelínajú fázy strategickej analýzy, strategického plánovania, implementácie strategických zámerov a strategickej kontroly. Cieľom predmetu je, aby účastníci získali prehľad o problematike strategického riadenia organizácií, pochopili základné princípy plánovania a riadenia, osvojili si postupy a nástroje, ktoré sa pri strategickom plánovaní a riadení využívajú. Účastníci sa zoznámia s metódami, ako formulovať východiská, vykonávať situačné analýzy s využitím analytických metód, ako definovať ciele a následne stratégiu realizovať a kontrolovať.

  Krízový manažment

  Cieľom predmetu je zoznámiť účastníkov, aká je činnosť a miesto krízového managementu pri riadení organizácie. Aké sú kladené požiadavky na krízového manažéra, profil a štýl práce krízového manažéra, manažérske systémy riadenia. Analýza rizík a ich vplyv na vznik mimoriadnych a krízových situácií. Organizácia preventívnych opatrení na odvrátenie krízovej situácie. Zásady krízovej komunikácie, špecifiká manažérskeho rozhodovania, etický kódex krízového manažéra, riadenie ľudských zdrojov v čase krízy.

 • Účtovníctvo

  Finančný reporting a analýzy

  Cieľom predmetu Finančné reporting a analýzy je zoznámiť účastníkov so základnými princípmi tvorby a využívania finančného reportingu pre riadenie firmy, osvojiť si znalosť základných dokumentov finančného riadenia a porozumieť základným nástrojom moderného finančného plánovania a finančnej analýzy.

  Manažérske účtovníctvo

  Úloha podnikového účtovníctva sa stále vyvíja, a to predovšetkým pre zabezpečenie potrieb managementu a riadenia podniku. Aby účtovníctvo mohlo byť efektívne využívané ako zdroj informácií pre riadenie a manažérske rozhodovanie, je potrebné, aby manažéri rozumeli základným princípom a metódam účtovníctva, charakteristike jednotlivých zložiek aktív a pasív, nákladov a výnosov, postupom, ako účtovné dáta vznikajú a ako je možné ich využiť pre kontrolu, riadenie a prezentáciu podniku. Cieľom predmetu je zoznámiť účastníkov s teoretickými základmi i praktickým využitím metód manažérskeho účtovníctva vrátane jeho vzťahu k účtovníctvu finančnému a daňovému a k oblasti controllingu.

 • Projektový manažment

  Projektový manažment

  Cieľom projektového manažmentu je zabezpečiť prípravu, realizáciu a priebežnú kontrolu úspešného projektu, ktorým sa rozumie taký sled činností, s ktorými v plánovanom čase a s plánovanými nákladmi budú dosiahnuté ciele projektu. Projektové riadenie dôsledne využíva systémový prístup k riešeniu problémov, kedy sa veci a javy zvažujú vo vzájomných súvislostiach. Cieľom a obsahom predmetu je zoznámiť sa so základnými finančnými a ekonomickými aspektami projektového riadenia. Kľúčovým faktorom je ekonomická efektívnosť projektu, ktorú je možné merať špecifickými metódami.

  Procesný manažment

  Procesný prístup k riadeniu je súbor nástrojov a metód, ktorých spoločnou myšlienkou je podpora schopnosti firmy udržať alebo zvyšovať svoju výkonnosť. Medzi primárne benefity Procesného riadenia patrí zvyšovanie výkonnosti procesov prevažne zamerané na kvalitu, náklady a čas. Medzi sekundárne benefity patrí objasnenie zodpovedností, hraníc medzi procesmi a organizačnými jednotkami, jasné zdieľanie informácií a efektívne využívanie zdrojov. Cieľom predmetu je podať účastníkom ucelené informácie z tejto oblasti formou praktických príkladov a ukážok. Účastníci sa naučia procesy modelovať, sledovať a merať ich výkonnosť, analyzovať a následne optimalizovať.

 • Manažment l'udských zdrojov

  Plánovánie a rozvoj ľudských zdrojov

  Cieľom predmetu je zoznámiť účastníkov s úlohami plánovania ľudských zdrojov. Naučia sa poznať proces plánovania ľudských zdrojov, ciele a stratégiu zabezpečovania ľudských zdrojov. Ďalej sa naučia zostavovať odhady budúcej potreby ľudských zdrojov a naučia sa rozoznávať tvrdé a mäkké plánovanie ľudských zdrojov. Cieľom je preniknúť do stratégie rozvoja ľudských zdrojov, zostavovanie plánu rozvoja ľudských zdrojov. Účastníci sa naučia identifikovať potreby vzdelávania pracovníkov a na ich základe využívať najnovšie prístupy k rozvoju ľudských zdrojov.

  Získavanie a výber pracovníkov

  Cieľom predmetu je naučiť účastníkov poznať proces získavania a výberu nových pracovníkov v nadväznosti na plán ľudských zdrojov, systém oslovenia nových uchádzačov, metódy výberu pracovníkov. Súčasťou predmetu je vysvetlenie správneho plánovania prijímacích pohovorov a postup pri pohovore. Ďalej sa účastníci naučia typy prijímacích pohovorov a ich správne vedenie v praxi, využitie assessment centier pre výber nových pracovníkov, psychologických testov a ďalších metód výberu nových pracovníkov. Ďalšou súčasťou je vysvetliť význam personálnych agentúr pri výbere nových pracovníkov, ich výhody a nevýhody.

 • Medzinárodný marketing

  Globálny marketing

  Cieľom predmetu je zoznámiť účastníkov so základnými princípmi, špecifikami a nástrojmi globálneho marketingu. Účastníci sa zoznámia s faktormi, ktoré ovplyvňujú rozhodovanie o voľbe vstupu na medzinárodné trhy, aké existujú formy vstupu na zahraničné trhy, aké sú vývozné a dovozné aktivity, formy vstupov nenáročné na kapitálové investície (licencie, franchising), kapitálové vstupy na zahraničné trhy a ďalšie . Tiež získajú informácie o výbere cieľových trhov, positioningu v medzinárodnom prostredí, zoznámia sa s ich špecifikami.

  Marketingová komunikácia

  Cieľom tohto predmetu je poskytnúť účastníkom ucelený prehľad jednotlivých nástrojov marketingovej komunikácie, zameria sa na ich funkcie, a potom najmä na ich praktické využitie. Účastníci sa zoznámia s cieľmi marketingovej komunikácie, postavením komunikácie v marketingovej stratégii firmy, s tvorbou komunikačného mixu a ich metodikou. Ďalej sa zoznámia s jednotlivými druhmi marketingovej komunikácie ako je reklama, podpora predaja, PR, sponzoring, osobný predaj a ďalšie. Cieľom je priblížiť hlavné smery vývoja marketingovej komunikácie.

 • E-Business

  E-Commerce

  Cieľom predmetu E-Commerce je zoznámiť účastníkov s problematikou marketingovej stratégie a obchodu prostredníctvom internetu, vývojom internetového prostredia, jeho špecifickými aspektmi a faktormi, ktoré ovplyvňujú celkový rozvoj a podporu podnikania súčasných podnikateľských subjektov na tuzemskom trhu.

  Internetová komunikácia

  Cieľom predmetu Internetová komunikácia je zoznámiť účastníkov s problematikou marketingovej stratégie a obchodu prostredníctvom internetu a zároveň je cieľom rozvíjať technické metodiky a psychológiu marketingovej komunikácie prostredníctvom overených techník oslovovania trhu v rámci SEO a SEM pri rozhodovacích procesoch a stanovovaní kritérií pri podpore podnikania na konkrétnych prípadových štúdiách.

 • Manažment predaja

  Strategický manažment predaja

  Manažment predaja, ktoré sa sústredí na obyčajné stanovovaní cieľov, nespĺňa svoju funkciu. Skutočne profesionálny manažér predaja sa pri vedení predajného tímu zameriava predovšetkým na riadenie predajných aktivít a udržanie a rozvoj potrebných kompetencií. Kľúčovými predpokladmi pre strategické a efektívne riadenie predajných aktivít je okrem stanovených cieľov ďalej určenie predajnej stratégie a politiky a funkčný systém sledovania, merania a hodnotenia aktivít. Tomu napomáhajú vhodne zvolené štandardy a kľúčové parametre merania výkonnosti predaja (KPI). Cieľom predmetu je zoznámiť účastníkov s rolou a funkciou Sales Managementu v spoločnosti. Účastníci získajú informácie, ako zostaviť a realizovať predajné plány, riadiť predaj a dosahovať stanovené ciele predaja. Ďalej sa zoznámia s predajnými technikami, stratégiami a organizáciou predaja. Neoddeliteľnou súčasťou tohto predmetu je tiež zoznámenie so štýlmi vedenia predajných tímov, riadením, vedením a motiváciou tímu predajcov, koučovaním, delegovaním, rolou a úlohami Sales Managera.

  Key Account Management

  Jedným z kľúčových faktorov udržania dobrých obchodných výsledkov firmy je udržanie a rozvoj vzťahov s najdôležitejšími zákazníkmi. Práca s kľúčovými zákazníkmi je významnou činnosťou vo väčšiny firiem na trhu. Rokovanie so zákazníkmi je vzhľadom k vysoko konkurenčnému prostrediu stále náročnejšie. Tejto téme sa venuje predmet Manažment kl'účových zákazníkov. Cieľom predmetu je, aby si účastníci uvedomili rolu a postavenie Key Account Managera vo firme a všetky oblasti, ktoré musí dobre ovládať, aby bol úspešný. Účastníci sa zoznámia s pojmami ako je identifikácia potrieb zákazníka, budovanie lojality, starostlivosť o kľúčového zákazníka, vyjednávanie, rozvoj obchodu, riadenie času a ďalšími.

 • Medzinárodný obchod

  Medzinárodné obchodné rokovania

  Cieľom predmetu Medzinárodné obchodné rokovania je zoznámiť účastníkov so základnými pojmami a podmienkami pri uzatváraní medzinárodných obchodných dohôd a zmlúv, faktormi ovplyvňujúcimi úspešnosť medzinárodných obchodných rokovaní, základmi obchodnej etiky pri uzatváraní a naplňovaní medzinárodných obchodných zmlúv.

  Medzinárodné obchodné vzťahy

  Cieľom predmetu Medzinárodné obchodné vzťahy je zoznámiť účastníkov s aktuálnymi trendmi vo vývoji medzinárodného obchodu, s aspektmi, ktoré tento vývoj najviac ovplyvňujú, ďalej so zapojením Slovenskej republiky do medzinárodného obchodu vrátane členstva vo WTO, so základnými témami v oblasti medzinárodného obchodu ako napr. financovaním exportu a importu, poistením rizík, vplyvom pohybu menových kurzov, colnými záležitosťami, logistikou atď.

 • IT manažment

  Plánovanie IT stratégie

  Cieľom predmetu je zoznámiť účastníkov so základnými pojmami manažérskeho plánovania v oblasti IT. Účastníci získajú vedomosti o jednotlivých aspektoch IT Managementu v danom segmente, zoznámia sa s riadením, metódami vyhodnocovania i efektívnou optimalizáciou procesu plánovania v prostredí IT. Účastníci sa zoznámia so vzťahom globálnej stratégie a informačnej stratégie a jednotlivými fázami procesu formulácie a implementácie stratégie.

  IT infraštruktúra

  Cieľom predmetu je zoznámiť účastníkov so základnými pojmami definovania a napĺňania stratégie v oblasti IT infraštruktúry. Účastníci získajú vedomosti o jednotlivých zložkách IT, oboznámia sa s metódami ich vyhodnocovania i s efektívnou optimalizáciou celého procesu aplikácie podnikovej informatiky. Účastníci sa ďalej zoznámia s pojmami, ako sú: outsourcing, CRM, ERP, HW prostriedky.

 • Finančný manažment

  Manažment rizík

  Cieľom predmetu je zoznámiť účastníkov so základnými pojmami riadenia finančných a nefinančných rizík vo finančných i v nefinančných firmách. Účastník získa prehľad o jednotlivých druhoch rizík, ktoré firma obvykle podstupuje, zoznámi sa s riadením, metódami merania a reguláciou finančných rizík. Ďalej sa zoznámia s pojmami ako je úverové riziko, riziko likvidity, úrokové riziko, význam kapitálovej primeranosti, s podstatou a zložkami trhového rizika, s operačným rizikom a úverovou analýzou.

  Finančné trhy a investovanie

  Cieľom predmetu je zoznámiť účastníkov s princípom a fungovaním finančných trhov, problematikou cenných papierov a ich obchodovaním. Ďalej sa účastníci zoznámia s klasifikáciou finančných trhov, obchodmi na finančných trhoch a operáciami na finančných trhoch. Účastníci získajú informácie o trhu akcií a trhu obligácií, peňažných a kapitálových trhoch, burzách a OTC trhoch. Zoznámia sa s pojmami ako je riziko, určenie cien, návratnosť, efektívnosť finančných trhov a ďalšie.

 • Cestovný ruch a letecká doprava

  Manažment cestovného ruchu  

  Cieľom predmetu Manažment cestovného ruchu je oboznámiť študentov so základnými definíciami cestovného ruchu, jeho vývojom a významným prínosom pre ekonomiku jednotlivých krajín. Ďalej poukázať na nezastupiteľnú hospodársku funkcie cestovného ruchu, význam rozdelenia cestovného ruchu na domáci a medzinárodný. Zároveň pojednanie o zriaďovaní podnikov cestovného ruchu v Českej republike a legislatívnom rámci pre podnikanie cestovných kancelárií a agentúr (vrátane legislatívnej úpravy vzťahov cestovných kancelárií a agentúr voči spotrebiteľom). Ďalším cieľom predmetu je analýza faktorov, ovplyvňujúcich cestovný ruch vo svete. Štúdium uľahčí študentom zoznámiť sa s úspešným vedením (systémom manažmentu) cestovných kancelárií, plánovaním ich činnosti a organizáciou cestovného ruchu v Českej republike, manažmentom ľudských zdrojov v cestovnom ruchu a procesným prístupom marketingových aktivít v cestovných kanceláriách (marketing služieb, marketing cestovného ruchu, marketingový mix cestovného ruchu a jeho charakteristika).

  Civilná letecká doprava 

  Cieľom predmetu je oboznámiť študentov s problematikou civilného letectva, postavením leteckej dopravy vo svete a v Českej republike, vymedzením pojmu „Letecký dopravca“ a ďalšou problematikou civilnej leteckej dopravy. V rámci predmetu sa študenti zoznámia s vývojom leteckej dopravy od striktne centralizovanej (regulovanej) až po postupný proces decentralizácie (deregulácia), začínajúci už v osemdesiatych rokoch 20. storočia s dôrazom na nezastupiteľnú úlohu tejto deregulácie na ďalší rozvoj leteckej dopravy až do súčasnosti, vrátane jej vplyvu na činnosť klasických leteckých dopravcov, na vznik nízkonákladových leteckých spoločností a tým aj na rozvoj medzinárodného cestovného ruchu.

 • Environmentálny manažment

  Ochrana životného prostredia

  Cieľom predmetu je poskytnúť študentom základné poznatky o zložkách životného prostredia, najmä pôde, vode a ovzduší a environmentálnej politike, ako aj význame monitoringu životného prostredia. Dôraz je kladený aj na starostlivosť o životné prostredie, zachovanie alebo zlepšenie kvality životného prostredia s ohľadom na všetky organizmy vrátane človeka, pri dodržiavaní zásad udržateľného rozvoja.

  Globálne zmeny klímy

  Predmet Globálne zmeny klímy sa orientuje na najzávažnejší environmentálny problém 21 storočia, tj. znečisťovanie ovzdušia a následné človekom vyvolané zmeny klímy. Predmet charakterizuje vývoj klimatického systému v minulosti a zaoberá sa zmenou klímy v 21. storočí, globálnymi klimatickými modelmi a klimatickými scenármi.

   

 • Logistika

  Distribučná logistika

  V rámci predmetu Distribučná logistika sa študenti zoznámia so základnými pojmami v oblasti logistiky a ďalej s predmetom, obsahom a cieľom logistiky a kľúčovými logistickými činnosťami. Predmet sa ďalej zameriava na užšie poňatie logistiky – distribučnú logistiku. Logistika distribúcie v sebe zahŕňa činnosti súvisiace s dopravou, skladovaním a manipuláciou.

  Integrálna logistika

  V rámci predmetu Integrálna logistika sa študenti oboznámia so širším poňatím pojmu logistiky, ktorý je spätý so všetkými aspektmi materiálového toku v podniku, ako aj medzi podnikmi. Jeho výraznou zložkou je plánovanie a riadenie výroby, plánovanie, resp. predpoveď dopytu, riadenie predaja a celá problematika nákupu. Takto poňatá logistika integruje všetky funkcie plánovania a riadenia materiálového toku, a preto je označovaná ako Integrálna logistika.

 • Manažment obchodu s realitami

  Realitný trh

  Predmet „Realitný trh“ má pomôcť študentom získať znalosti v oblasti realitného trhu, jeho nastavení, princípov a fungovania. Poslucháč by mal vedieť využiť jeho potenciál aj pre svoje osobné záujmy. Jednotlivé kapitoly tohto predmetu, jak ako je vyučovaný na LIGS University, sa sústreďujú nielen na nevyhnutné teoretické znalosti, ale tiež kladie dôraz na praktické využitie, spracovanie informácií a orientáciu v realitnej problematike. Cieľom predmetu je pochopenie fungovania realitného trhu a využitie jeho príležitostí.

  Obchod s nehnuteľnosťami

  Predmet „Obchod s nehnuteľnosťami“ má študentom pomôcť získať znalosti v oblasti realitného trhu. Jednotlivé kapitoly tohto predmetu, tak ako je vyučovaný na LIGS University, sa sústreďujú nielen na nevyhnutné teoretické znalosti, ale kladú dôraz na schopnosť praktického prevedenia z oblasti realitného trhu. Cieľom predmetu je teoretická a praktická orientácia v tejto zložitej oblasti.

Mám záujem o štúdium online MBA


* údaje označené týmto znakom sú povinné

Cenník štúdia online MBA

 

Jednorázová platba:* 

7 800 € bez štipendia

 

Platba v splátkach:  

Školné si môžete rozložiť i do iného počtu splátok podľa svojich preferencií bez navýšenia. V prípade záujmu o individuálny splátkový režim nás kontaktujte na bezplatnej linke 0800 444 888 alebo na e-mailovej adrese info@ligsuniversity.sk.

 

* Uvedená cena zahŕňa všetky dane a poplatky.

 

Podrobný cenník

Štipendium
 na program MBA až 1 600 EUR

LIGS University Vám pomôže s nastavením Vášho školného!

 

Pre našich študentov máme pripravené rôzne štipendijné programy. Vhodné štipendium si môžu vybrať podľa svojich preferencií a potrieb.

 

Podporte svoje štúdium štipendiom. 

Na študijný program MBA v slovenskom jazyku môžete získať štipendium až 1 600 EUR. Pozrite sa, aké máte možnosti.

 


Štipendium

Podmienky prijatia


Čo musí spĺňať uchádzač o štúdium?

 • Znalosť jazyka/jazykov štúdia (B1)
 • Vysokoškolské vzdelanie (min. Bc.)  

Pred zahájením štúdia od vás budeme potrebovať v elektronickej podobe:

 • Profesijný životopis
 • Fotografiu
 • Kópiu dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní + transcript of records
 • Doklad totožnosti

Reference

 

Kde pôsobia študenti a absolventi
LIGS University?

 • Na strednom a vyššom stupni riadenia
 • Vo firmách všetkých veľkostí i ako podnikatelia po celom svete
 • V súkromnom i verejnom sektore


Prehľad firiem

 

Prečo si vybrať LIGS University?

 • Viac ako 10 rokov skúseností
 • Leader v online vzdelávaní na Slovensku a v Českej republike
 • 100 % interactive online forma štúdia
 • Akreditácia ASIC Premier University
 • Zahájenie štúdia kedykoľvek
 • Programy v slovenčine, angličtine, španielčine a češtine alebo v ich kombinácii
 • Možnosť zvoliť si predmety podľa záujmu a potrieb a podľa jazykov
 • Vysoká kvalita tútorov (vyučujúcich) z praxe
 • Možnosť splátok bez navýšenia ceny
 • Diplom vydaný americkou univerzitou
 • Možnosť výberu z mnohých špecializácií
 • Online knižnica so stovkami odborných titulov 
 • Oxfordský tútorský model
 • Kvalitný online Študentský informačný systém (SIS)
 • Inštitút ombudsmana a Board of Trustees
 • Možnosť prerušenia či predĺženia štúdia

 • 0

  špecializácií štúdia
  online MBA

 • 0

  voliteľných
  predmetov

 • 0

  mesiacov - priemerná
  doba štúdia

 • 0

  krajín, z ktorých sú
  naši študenti

Kombinácia MBA a špecializovaných kurzov

MBA + Kurz prípravy na certifikáciu EFA
V spolupráci s European Financial Academy (EFAcademy) sme pre vás pripravili program, vďaka ktorému môžete študovať Interctive Online MBA a Kurz prípravy na certifikáciu €FA™ (European Financial Advisor) za zvýhodnenú cenu.

Viac informácií

Často kladené otázky

 • Akreditácie, certifikácie a partneri LIGS University
  Bližšie informácie môžete nájsť tu.
 • Je možné tituly LIGS University používať?
  Samozrejme. Absolventi dostanú diplom z americkej univerzity (LIGS University), a preto ho môžu legálne používať. Avšak bez nostrifikácie v SR môže byť problém so zapísaním titulu do občianskeho preukazu. 
 • Je možné tituly udelené LIGS nostrifikovať Ministerstvom školstva SR?
  LIGS University je americká univerzita (nie slovenská), spĺňajúca podmienky zákonov USA a štátu Havaj (platný Certificate of Good Standing), kde pôsobí, sídli, vykonáva a riadi akademické činnosti. Nejedná sa teda o univerzitu založenú podľa zákonov iných štátov sveta (vrátane SR - zákon o VŠ), s pobočkou na územiach daných štátov a podliehajúcu miestnym legislatívam. Prípadnú možnosť založiť pobočku v SR budeme v budúcnosti zvažovať, v súčasnosti sa sústredíme na získanie americkej federálnej akreditácie.
 • Doplňujúce informácie k nostrifikácii
  Napríklad v SR sú tituly MBA, MSc a DBA (na rozdiel od titulu Ph.D.) považované skôr za profesijné tituly, ktoré vysokoškolská legislatíva SR nepozná a uznávanie titulov za rovnocenné vzdelanie (nostrifikácia) sa v SR riadi podmienkami Ministerstva školstva SR.

  Ako globálna online univerzita nemáme skúsenosti s nostrifikáciou v SR (a rovnako tak ani v ďalších 56 krajinách, odkiaľ sú naši študenti a absolventi), pretože o nostrifikáciu musia požiadať študenti sami (podľa podmienok svojich krajín).   

  Naši študenti na LIGS University študujú primárne kvôli svojmu rozvoju, aby sa zlepšili a zvyšovali svoju odbornú úroveň, využívali efektívne online vzdelávanie a boli členmi medzinárodnej komunity študentov a absolventov, nie kvôli uznaniu titulu ako rovnocenného titulu v SR (magisterskému alebo doktorskému).

  Poznámka: Pokiaľ je Vaším cieľom získanie nostrifikovaného titulu v SR, nemôžeme to zaručiť a odporúčame Vám sa o podmienkach možnej nostrifikácie informovať na Ministerstve školstva SR.

Přihlásit se do studenstské sekce

Výber firiem, v ktorých pôsobia naši študenti a absolventi

Cenník štúdia Interactive Online MBA

Jednorázová platba:* 

7 800 € bez štipendia

Platba v splátkach:  

Školné si môžete rozložiť i do iného počtu splátok podľa svojich preferencií bez navýšenia. V prípade záujmu o individuálny splátkový režim nás kontaktujte na bezplatnej linke 0800 444 888 alebo na e-mailovej adrese info@ligsuniversity.sk.

* Uvedená cena zahŕňa všetky dane a poplatky.

Podporte svoje štúdium štipendiom. Na študijný program MBA v slovenskom jazyku môžete získať štipendium až 1 600 EUR. Pozrite sa, aké máte možnosti.

Školné zahŕňa:
 

 • elektronické materiály,
 • prístup a využívanie Študentského informačného systému,
 • spätnú väzbu od tútorov na plnené úlohy,
 • elektronickú komunikáciu s tútormi,
 • e-learningové testy,
 • odporúčané odborné webináre (online semináre) z ponuky LIGS University.

Školné nezahŕňa:
 

 • telekomunikačné poplatky a poplatky za pripojenie k internetu,
 • prípadné cestovné náklady.