Webové stránky používajú súbory cookie na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti.

Interactive Online MSc

100 % online štúdium Master of Science


Štúdium 100 % online MSc na LIGS University vám pomôže získať nové poznatky, ktoré využijete pri plnení služobných úloh a cieľov. Štúdium je prispôsobené  časovo zaneprázdneným študentom a využíva výhody moderných technológií.

 • Začnite sa zlepšovať a pracovať na svojom rozvoji hneď a nečakajte na termín zahájenia -  výhodou 100 % online štúdia MSc na LIGS University je možnosť zahájiť štúdium kedykoľvek v priebehu roka; určujete si čas, dĺžku i intenzitu svojho štúdia, a preto môžete vaše online štúdium MSc skĺbiť s prácou, rodinou i koníčkami
 • Prispôsobte si štúdium MSc svojim potrebám, očakávaniam i záujmom – máte možnosť si vybrať z mnohých špecializácií a ďalších predmetov podľa toho, čo vás zaujíma a čo potrebujete pre vašu prácu, výber predmetov vám umožňuje zlepšovať sa v oblastiach, ktoré sú pre vás dôležité a predmety neštudujete len preto, že to od vás chce škola
 • Využite štúdium online MSc pre svoj maximálny prínos a úžitok – svoje znalosti môžete obohatiť účasťou na webinároch z rôznych oblastí i nad rámec zvolených predmetov
 • Nie ste v tom sami – i napriek tomu, že štúdium MSc je 100 % online, máte k dispozícii Osobného študijného poradcu, ktorý je vám k dispozícii počas celého vášho štúdia
 • Získavajte skúsenosti a vedomosti od profesionálov – tútori (vyučujúci) LIGS University – odborníci z praxe vám odovzdávajú svoje vedomosti a skúsenosti, vďaka čomu získate nový pohľad na študované oblasti
 • Dĺžka štúdia MSc závisí na vás – určujete si tempo a rýchlosť vášho štúdia a záleží iba na vás, ako rýchlo štúdium zvládnete a kedy ho dokončíte
 • Rozvrhnite si svoje školné do splátok – štúdium online MSc na LIGS University je cenovo dostupné, daňovo uznateľné, a školné si navyše môžete rozložiť až do ôsmych splátok počas celého trvania svojho štúdia
 • Zlepšujte sa aj po ukončení štúdia – neobmedzený prístup do Študentského informačného systému a možnosť zúčastňovať sa webinárov aj po skončení programu


Špecializácie MSc         Cenník MSc         Chcem študovať

Prečo študovať online MSc na LIGS University?

 • Vysoká kvalita tútorov – praktický prínos vášho štúdia
 • Študentský informační systém – informácie a materiály na jednom mieste, prístupné z akéhokoľvek počítača, tabletu či smartfónu na celom svete
 • Medzinárodná akreditácia ASIC Premier University – potvrdenie kvality a vysokého štandardu štúdia na LIGS University
 • Možnosť štúdia na splátky bez navýšenia ceny školného 
 • Okamžitý prínos a previazanosť s praxou – znalosti a schopnosti ihneď využiteľné vo vašej práci
 • Online knižnica – knihy a študijné materiály v cene štúdia
 • Konkurencieschopnosť na trhu práce – štúdiom MSc získate výhodu na trhu práce
 • Titul MSc – prestížny a svetovo uznávaný titul MSc a diplom

Podrobné informácie

o Online MSc vám radi
zašleme na váš e-mail. 


Štruktúra programu Interactive Online MSc

Program Interactive Online MSc se skladá celkom z 12 predmetov. Študent absolvuje 7 predmetov zvolenej špecializácie (podľa výberu) a 5 predmetov z voliteľného modulu (podľa výberu).

 • Manažment

  Ing. Zdeněk Maryško, MBA
  garant špecializácie Interactive Online MSc Manažment

  V rámci špecializácie Interactive Online MSc Manažment získajú účastníci vedomosti a zručnosti z aktuálne najdôležitejších oblastí riadenia. Študentom odporúčame začať vzdelávanie predmetom Management. Na základe poznatkov získaných v priebehu tohto predmetu študenti ďalej rozvíjajú svoje poznatky špecializovanými predmetmi Krízový manažment a Manažment rizík a predmetmi Projektového, Procesného a Strategického manažmentu. Súčasťou súčasného vývoja v manažmente je tiež riadenie ľudských zdrojov, ktoré je obsiahnuté v predmete Human Resources.

 • Marketing

  Mgr. Evžen Staněk
  garant špecializácie Interactive Online MSc Marketing

  Cieľom špecializácie Interactive Online MSc Marketing je získanie vedomostí v najaktuálnejších oblastiach tohto odboru. Základ pre absolvovanie programu predstavujú predmety Management a Marketing, v rámci ktorých získajú účastníci znalosti, ktoré si v priebehu ďalších predmetov rozširujú a prehlbujú. Jednu z najdôležitejších oblastí využitia nielen pre marketing predstavuje internet, ktorého využitie pre marketingovú stratégiu je obsiahnuté v predmetoch E-commerce a Internet ako súčasť stratégie komunikačného marketingu. Komunikácii sa venujú aj samostatné predmety Marketingová komunikácia a Riadená komunikácia s médiami. Proces globalizácie a medzinárodný aspekt je obsiahnutý v predmete Globálny marketing.

 • Manažment ľudských zdrojov

  Bc. Ilona Bartovská
  garant špecializácie Interactive Online MSc Manažment l'udských zdrojov

  Špecializácia Manažment ľudských zdrojov programu Interactive Online MSc má za cieľ pripraviť absolventov na prácu na pozíciu HR špecialistov a poskytnúť im kvalitné a aktuálne poznatky z tejto oblasti. Účastníkom odporúčame začať vzdelávanie predmetmi Management a Human resources, v rámci ktorých získajú znalosti z oblasti riadenia ľudských zdrojov. Na týchto základoch potom rozširujú a prehlbujú svoje odborné znalosti v špecializovaných predmetoch zameraných na oblasť ľudských zdrojov, ako je Plánovanie a rozvoj ľudských zdrojov, Získavanie a výber pracovníkov a Pracovné právo. Dôležitou súčasťou práce HR špecialistov je aj umenie správnej komunikácie, ktorej je venovaný jeden predmet v rámci programu. V neposlednom rade je súčasťou programu aj predmet Manažérska etiketa a etika, v rámci ktorého si účastníci osvoja potrebné vedomosti z oblasti etiky aj etikety v riadení.

 • Finančný manažment

  Ing. Jan Vlk
  garant špecializácie Interactive Online MSc Finančný manažment

  V rámci špecializácie Interactive Online MSc Finanční manažment získajú absolventi rozsiahle vedomosti z oblasti finančného riadenia, trhov a investovania. Základ programu tvoria predmety Manažment a Financie, ktoré účastníkom poskytnú základ pre ďalšie prehĺbenie vedomostí v špecializovaných predmetoch, ako sú Finančné trhy a investovanie, Krízový a Risk manažment. Oblasti účtovníctva sa venujú predmety Finančné reporting a analýzy a Manažérske účtovníctvo.

Mám záujem o štúdium online MSc


* údaje označené týmto znakom sú povinné

Cenník štúdia online MSc

 

Jednorázová platba:* 

7 800 € bez štipendia

 

Platba v splátkach:  

Školné si môžete rozložiť i do iného počtu splátok podľa svojich preferencií bez navýšenia. V prípade záujmu o individuálny splátkový režim nás kontaktujte na bezplatnej linke 0800 444 888 alebo na e-mailovej adrese info@ligsuniversity.sk.

 

* Uvedená cena zahŕňa všetky dane a poplatky.

 

Podrobný cenník

Štipendium
 na program MSc až 1 600 EUR

LIGS University Vám pomôže s nastavením Vášho školného!

 

Pre našich študentov máme pripravené rôzne štipendijné programy. Vhodné štipendium si môžu vybrať podľa svojich preferencií a potrieb.

 

Podporte svoje štúdium štipendiom. 

Na študijný program MSc v slovenskom jazyku môžete získať štipendium až 1 600 EUR. Pozrite sa, aké máte možnosti.


Štipendium

Podmienky prijatia


Čo musí spĺňať uchádzač o štúdium

 • Znalosť jazyka/jazykov zvoleného štúdia (B1)
 • Vysokoškolské vzdelanie (min. Bc.)

Pred zahájením štúdia od vás budeme potrebovať v elektronickej podobe:

 • Profesijný životopis
 • Fotografiu
 • Kópiu dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní + transcript of records
 • Doklad totožnosti

Reference

 

Kde pôsobia študenti a absolventi
LIGS University?

 • Na strednom a vyššom stupni riadenia
 • Vo firmách všetkých veľkostí i ako podnikatelia po celom svete
 • V súkromnom i verejnom sektore


Prehľad firiem

 

Prečo si vybrať LIGS University?

 • Viac ako 10 rokov skúseností
 • Leader v online vzdelávaní na Slovensku a v Českej republike
 • 100 % interactive online forma štúdia
 • Akreditácia ASIC Premier University
 • Zahájenie štúdia kedykoľvek
 • Programy v slovenčine, angličtine, španielčine a češtine alebo v ich kombinácii
 • Možnosť zvoliť si predmety podľa záujmu a potrieb a podľa jazykov
 • Vysoká kvalita tútorov (vyučujúcich) z praxe
 • Možnosť splátok bez navýšenia ceny
 • Diplom vydaný americkou univerzitou
 • Možnosť výberu z mnohých špecializácií
 • Online knižnica so stovkami odborných titulov 
 • Oxfordský tútorský model
 • Kvalitný online Študentský informačný systém (SIS)
 • Inštitút ombudsmana a Board of Trustees
 • Možnosť prerušenia či predĺženia štúdia

 • 0

  špecializácií štúdia
  online MSc

 • 0

  voliteľných
  predmetov

 • 0

  mesiacov - priemerná
  doba štúdia

 • 0

  krajín, z ktorých sú
  naši študenti

Často kladené otázky

 • Akreditácie, certifikácie a partneri LIGS University
  Bližšie informácie môžete nájsť tu.
 • Je možné tituly LIGS University používať?
  Samozrejme. Absolventi dostanú diplom z americkej univerzity (LIGS University), a preto ho môžu legálne používať. Avšak bez nostrifikácie v SR môže byť problém so zapísaním titulu do občianskeho preukazu. 
 • Je možné tituly udelené LIGS nostrifikovať Ministerstvom školstva SR?
  LIGS University je americká univerzita (nie slovenská), spĺňajúca podmienky zákonov USA a štátu Havaj (platný Certificate of Good Standing), kde pôsobí, sídli, vykonáva a riadi akademické činnosti. Nejedná sa teda o univerzitu založenú podľa zákonov iných štátov sveta (vrátane SR - zákon o VŠ), s pobočkou na územiach daných štátov a podliehajúcu miestnym legislatívam. Prípadnú možnosť založiť pobočku v SR budeme v budúcnosti zvažovať, v súčasnosti sa sústredíme na získanie americkej federálnej akreditácie.
 • Doplňujúce informácie k nostrifikácii
  Napríklad v SR sú tituly MBA, MSc a DBA (na rozdiel od titulu Ph.D.) považované skôr za profesijné tituly, ktoré vysokoškolská legislatíva SR nepozná a uznávanie titulov za rovnocenné vzdelanie (nostrifikácia) sa v SR riadi podmienkami Ministerstva školstva SR.

  Ako globálna online univerzita nemáme skúsenosti s nostrifikáciou v SR (a rovnako tak ani v ďalších 56 krajinách, odkiaľ sú naši študenti a absolventi), pretože o nostrifikáciu musia požiadať študenti sami (podľa podmienok svojich krajín).   

  Naši študenti na LIGS University študujú primárne kvôli svojmu rozvoju, aby sa zlepšili a zvyšovali svoju odbornú úroveň, využívali efektívne online vzdelávanie a boli členmi medzinárodnej komunity študentov a absolventov, nie kvôli uznaniu titulu ako rovnocenného titulu v SR (magisterskému alebo doktorskému).

  Poznámka: Pokiaľ je Vaším cieľom získanie nostrifikovaného titulu v SR, nemôžeme to zaručiť a odporúčame Vám sa o podmienkach možnej nostrifikácie informovať na Ministerstve školstva SR.

Přihlásit se do studenstské sekce

Výber firiem, v ktorých pôsobia naši študenti a absolventi

Cenník štúdia Interactive Online MSc

Jednorázová platba:* 

7 800 € bez štipendia

Platba v splátkach:  

Školné si môžete rozložiť i do iného počtu splátok podľa svojich preferencií bez navýšenia. V prípade záujmu o individuálny splátkový režim nás kontaktujte na bezplatnej linke 0800 444 888 alebo na e-mailovej adrese info@ligsuniversity.sk.

* Uvedená cena zahŕňa všetky dane a poplatky.

Podporte svoje štúdium štipendiom. Na študijný program MSc v slovenskom jazyku môžete získať štipendium až 1 600 EUR. Pozrite sa, aké máte možnosti.

Školné zahŕňa:
 

 • elektronické materiály,
 • prístup a využívanie Študentského informačného systému,
 • spätnú väzbu od tútorov na plnené úlohy,
 • elektronickú komunikáciu s tútormi,
 • e-learningové testy,
 • odporúčané odborné webináre (online semináre) z ponuky LIGS University.

Školné nezahŕňa:
 

 • telekomunikačné poplatky a poplatky za pripojenie k internetu,
 • prípadné cestovné náklady.