Webové stránky používajú súbory cookie na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti.

Student Learning Outcomes at LIGS University

Vzdelávacie výstupy študentov LIGS University

Najvyššou prioritou každej vysokoškolské inštitúcie sú výsledky vzdelávania alebo vzdelávacie výstupy (z angličtiny - študent learning outcomes, skr. SLO). Univerzity sa prirodzene snažia vzdelanie tvoriť a prenášať ich na svojich študentov. Vzdelávacie výstupy tento proces skúmajú a vytvárajú kritériá, podľa ktorých dokážu edukačné proces hodnotiť a upravovať ho tak, aby bol čo najefektívnejší.

Výstupy vzdelávania má LIGS University rozdelené do troch vzájomne prepojených kategórií, pričom každá vychádza z jej primárneho poslania - za rozumnú cenu poskytnúť študentom z celého sveta jedinečné a kvalitné vzdelanie.

 • Institutional Learning Outcomes (ILO, čiže Inštitucionálne vzdelávacie výstupy) stanovujú komplexné očakávania pre všetkých študentov LIGS University bez ohľadu na študijný program.
 • Program Learning Outcomes (PLO, čiže Programové vzdelávacie výstupy) špecifikujú očakávané výsledky absolventov každého študijného programu zvlášť. Definujú vedomosti a schopnosti, ktoré je možné po ukončení každého programu očakávať.
 • Course Learning Outcomes (CLO, čiže Vzdelávacie výstupy kurzov) sú špecifické pre daný kurz a stanovujú predpokladané výsledky vzdelávania po absolvovaní príslušného kurzu.

Jednotlivé vzdelávacie výstupy LIGS University sú vzájomne prepojené v tom zmysle, že každý určuje a odráža ostatní. CLO napríklad odrážajú PLO a tie vychádzajú z ILO.

Institutional Learning Outcomes

ILO1: Efektívna komunikácia - študenti budú schopní identifikovať cieľovú skupinu, adekvátne posúdiť poskytnuté informácie, správne interpretovať potreby a vďaka výborným písomným i ústnym komunikačným schopnostiam aj za pomoci médií, vhodne prezentovať relevantné informácie tak, aby vyhovovali potrebám situácie.

ILO2: Kritické myslenie a uvažovanie - študenti získajú schopnosť objektívne analyzovať a vysvetľovať jednotlivé témy, využiť svoje vedomosti na vyjadrenie názorov a myšlienok, determinovať svoje výhľady do budúcnosti a rozvíjať praktické a kreatívne riešenie problémov reálneho sveta.

ILO3: Informačné kompetencie - študenti preukážu schopnosť identifikovať tzv. Informačné potreby, tie efektívne a eticky zhromažďovať, analyzovať a integrovať informácie z rôznych relevantných zdrojov.

ILO4: Dokonalé osvojenie si vedomostí - študenti dokážu demonštrovať pokročilé znalosti z oblasti vedeckej teórie, ale aj svoje zručnosti a vlastné postoje, ktoré budú k danej disciplíne prispievať.

ILO5: Rozmanitosť a globálna perspektíva - študenti budú skúmať potreby skupiny aj jednotlivcov, efektívne a vnímavo pracovať s rozmanitými skupinami obyvateľov v multikultúrnom a medzinárodnom prostredí.

ILO6: Etické správanie a integrita - študenti budú konať v súlade s princípmi etiky a integrity v rozmanitej a globálnej spoločnosti. Týmto správaním tak demonštrovať povedomie o osobné aj profesionálne zodpovednosti.

Program Learning Outcomes

MBA

PLO1: Znalosť podnikania - študenti na strategickej úrovni porozumejú kľúčovým obchodným funkciám s cieľom:

 1. Uplatňovať účinné stratégie pre kľúčové obchodné funkcie, najmä ak sa týkajú manažmentu, marketingu, ľudských zdrojov a financií.
 2. Identifikovať vhodné manažérske postupy pre rôzne podnikateľská prostredie.

PLO2: Kritické myslenie a schopnosť riešiť problémy - študenti aplikujú schopnosť kritického uvažovania a riešenia problémov s cieľom:

 1. Tvoriť a prezentovať riešenie na zlepšenie podnikateľskej výkonosti.
 2. Selektovať a používať vhodné nástroje a metódy výskumu na riešenie zložitých manažérskych problémov.

PLO3: Etický management - študenti identifikujú dôležitosť vzájomného vzťahu riadenie podniku a etiky v podnikaní s cieľom:

 1. Byť sociálne zodpovedný a uplatňovať postupy so zreteľom na jednotlivé kultúry, rozmanitosť a sociálna zodpovednosť.
 2. Demonštrovať kultúrne povedomie a vnímavosť na strategickej a vodcovské úrovni vo svojich podnikoch.

PLO4: Globálne profesionáli - študenti integrujú na manažérske postupy a procesy celosvetový pohľad s cieľom:

 1. Rozlišovať možnosti vďaka kozmopolitnému a multikultúrnemu pohľadu na svet.
 2. Analyzovať výzvy a postupy v miestnych, národných i nadnárodných podnikateľských komunitách.

MSc.

PLO1: Znalosť organizácií - študenti získajú vedomosti o riadiacich postupoch v rôznych organizačných prostrediach s cieľom:

 1. Aplikovať vedomosti a naučené koncepcie a teórie manažérskych postupov v rôznych podnikateľských prostrediach.
 2. Selektovať a používať nástroje, ktoré zodpovedajú zaužívaným analytickým a hodnotiacim postupom, ktoré sú typické pre danú oblasť organizačného riadenia.

PLO2: Riešenie problémov a výskum - študenti skombinujú svoje schopnosti riešenia problémov a výskumné zručnosti s cieľom:

 1. Integrovať súčasnú literatúru v oblastí riadenia založenú na relevantných vedeckých zdrojov a informácií.
 2. Vyhodnocovať rôzne kvantitatívne techniky rozhodovaní a riešení problémov, ktoré sa používajú v kontexte konaní.

PLO3: Globálne profesionáli - študenti budú rozvíjať spôsob myslenia globálneho profesionála s cieľom:

 1. Aplikovať globálny pohľad na svet s identifikovaním príležitostí, analýze výziev a pri tvorbe stratégií.
 2. Integrovať špecifické nástroje pre konkrétne situácie tak vo výskume, ako aj v praxi a tým preukazovať vnímavosť a povedomie o rôznych kultúrnych skupinách.

PLO4: Komunikačné schopnosti - študenti budú využívať rôzne formy komunikačných zručnosťou na prezentovanie nápadov a informácií s cieľom:

 1. Využívať množstvo rôznorodých relevantných komunikačných nástrojov a Technik vo výskume aj v profesionálnom prostredí.
 2. Používať efektívne písomné a ústne prezentačné stratégie a eticky tak sprostredkovávať analytické a výskumné poznatky.

DBA

PLO1: Poznanie a pochopenie podnikanie - študenti si dokonale osvoja všetky aspekty riadenia podniku s cieľom:

 1. Širokospektrálnym, kritickým a inovatívnym spôsobom identifikovať a vhodne používať teoretické vedomosti i praktické zručnosti.
 2. Reagovať na nové situácie a výzvy vlastným inovatívnym prístupom.

PLO2: Riešenie a analýza problémov - študenti budú využívať schopnosť analyzovať a riešiť problémy s cieľom:
Preskúmať a sumarizovať komplexné myšlienky a informácie, tým získať nové vedomosti a rozvíjať nové prístupy v rôznych oblastiach podnikania.

PLO3: Špičkový líder - študenti si osvoja spôsob myslenia špičkového lídra s cieľom:

 1. Aktívneho uvedomovanie si etických dilem a konfliktov hodnôt, ktoré v globálnom podnikateľskom prostredí môžu vzniknúť.
 2. Komunikovať s jednotlivými skupina zainteresovaných strán a formulovať tak riešenie etických otázok.

PLO4: Odborná zodpovednosť - študenti si vybudujú zmysel pre odbornú zodpovednosť s cieľom:

 1. Využívať zdroje širokospektrálnym a komplexným spôsobom, ktorý bude podľa možností druhých afektívne, eticky a sociálne zodpovedným spôsobom ovplyvňovať prácu ostatných.
 2. Prispievať vo sfére podnikania k rozvoju metodologických postupov založených na prax.

PhD

PLO1: Poznanie a pochopenie - študenti preukážu odborné znalosti v oblasti:

 1. Zjavnou hĺbkou a rozsahom vlastných relevantných vedeckých poznatkov v komplexnej oblasti.
 2. Schopnosťou špičkovými podnikateľskými praktikami posudzovať a analyzovať teoretické základy klasického a súčasného akademického výskumu.

PLO2: Výskum - študenti sa zapájajú do unikátneho výskum s cieľom:

 1. Získať schopnosti rozpoznávať, kriticky hodnotiť a artikulovať kľúčové zložky zmysluplných tém, ktoré budú následne podrobené dôkladnému výskumu, čím si študenti rozvíjajú svoje vlastné vedecké zameranie.
 2. Analyzovať a zlučovať príslušný akademický výskum s cieľom vytvorenia a publikovanie obsiahlych vedeckých poznatkov pre ostatných.
 3. Získanie samostatnosti pri organizácii vlastného učení sa, výskumu, publikovanie vedeckých článkov a kvalitné dizertačnej práce.

PLO3: Kognitívne znalosti - zo študentov sa stanú odborní profesionáli, ktorí budú schopní:

 1. Prostredníctvom vlastnej iniciatívy eticky spolupracovať s ostatnými.
 2. Preukázať povedomie o politických dôsledkoch svojho konania.
 3. Analyzovať a zlučovať zložité a mnohokrát protichodné myšlienky a tým opätovne prehodnocovať poznatky z danej oblasti.

PLO4: Globálne prínos - študenti si vybudujú globálny pohľad na:

 1. Rozvíjať nové prístupy založené na výskume a riešenia, ktoré budú prispievať k novým odborným poznatkom v danej oblasti.
 2. Preukázať znalosť existencie etických dilem a konfliktov, ktoré môžu v globálnom podnikateľskom prostredí vzniknúť.
 3. Komunikáciou s ľuďmi s rôznych prostredí navrhovať riešenia a preukazovať vnímavosť a povedomie o jednotlivých kultúrach.

Program Learning Outcomes = ILO-PLO Curriculum Maps

MBA

MSc

DBA

PhD

Course Learning Outcomes = PLO-CLO Curriculum Maps

MBA

MSc

DBA

PhD

Graduation and Retention Rates

Program Graduation Rates Retention and Persistence
MBA 38,57 % 86,58 %
MSc 38,09 % 73,91 %
Ph.D. 29,16 % x
DBA 15,28 % x

Naše graduation rate pre MBA program je 38,57 % a 38,09 % pre MSc program (percentá úspešného ukončenia štúdia do troch rokov a menej u študentov, ktorí začali študovať v rokoch 2011 - 2018).

Naše graduation rate pre Ph.D. program je 29,16 % a 15.28 % pre DBA program (percentá úspešného ukončenia štúdia do troch rokov u študentov, ktorí začali študovať v rokoch 2014 - 2018).
 
LIGS University master 's degree programy sú navrhnuté tak, aby mohli byť dokončené do dvoch rokov od začatia a doktorské do troch rokov od začatia. 47,49 % absolventov MBA a 57,89 % absolventov MSc, 97,14 % absolventov Ph.D. a 100 % absolventov DBA dokončilo štúdium v tomto období.
 
Doktorandské programy sú navrhnuté tak, aby mohli byť dokončené do troch rokov od jejej začatia. Pretože prvý študenti začali študovať v roku 2014, je ešte príliš skoro uvádzať vypovedajúce dáta "retention and persistence", tak ako u master's programov.

Přihlásit se do studenstské sekce